Je dialektický materialismus rozporný?

Dialektický materialismus učí v souladu se zákonem jednoty a boje protikladu, že každá jednota je vytvářena vnitřní rozporností. Z toho logicky vyplývá otázka, zda sám dialektický materialismus je, jako každá jiná jednota, vnitřně rozporný. Ano, je!

    Je to jednota dialektiky a materialismu,
a proto vnitřní rozpor existuje právě mezi těmito dvěma protiklady, které onu jednotu tvoří

Materialismus je myšlenkový pohyb směřující k jednoduchému, jasnému, dokazatelnému vysvětlení pomocí pevně daných pojmů a jimi definovaných zákonů nepřipouštějících výjimek, opírající se o příčinnost nahodilost. Je to hledání řádu v jeho klidu, hledání pevných hranic a přesných definic. Ale svět takový není. Je v klidu a a pohybu zároveň, každý jeho klid je jen zdánlivý, dočasný a je vždy doprovázen jiným pohybem, tento klid měnícím.

Dialektika je naproti tomu myšlenkový pohyb postihující svět v neustálém pohybu a změně, v nichž je vše vždy jen dočasné, nestálé, jedno se proměňuje v druhé a vše je stále ještě tím či oním, ale zároveň už je něčím jiným. Je to myšlení chápající, že přesné a ostré hranice ve světě neexistují, že vedle definovatelných zákonů existuje i univerzální souvislost dějů způsobující, že každá zákonitost je vždy doprovázena zřetězením zdánlivě nesouvisejících zákonitostí a příčin, které způsobují nahodilost. Je to myšlenkový pohyb relativizující vše pevné, určité a stálé, neboť takový svět je.

Ani dialektika ani materialismus neměly samy o sobě nikdy pravdu

   Teprve jejich spojení, myšlenkový střet vyvolávající vzájemný rozpor, omezující možnost absolutizace jednoho či druhého, nutící se vzájemně k racionální korekci a zamezující jakémukoli dogmatismu, umožňuje lidem pravdivé pochopení světa v němž žijí. Teprve toto spojení nutí materialismus i dialektiku ustupovat si vzájemně při každém objevu jednoho či druhého myšlenkového proudu, čímž stávající rozpory obou neodstraňuje, jen je mění. Neboť takovým procesem je hledání pravdy.

Spojení materialismu a dialektiky je proto největším filozofickým objevem Karla Marxe