Dialektika je teorií všeobecné souvislosti a vývoje


Francis Bacon

Nalézt metodu = poznat.


Goethe byl nejen významným umělcem, ale i přírodovědcem.Johann Wolfgang von Goethe

Kde strnutí - tam smrt.


Lothar I. (francký král 795 - 855)

Časy se mění a my se měníme s nimi.


Herakleitos

Všechno je a také není, neboť všechno teče, ustavičně se mění, ustavičně vzniká a zaniká.


Pohyb je univerzální vlastností hmoty.Bedřich Engels
Pohyb v nejobecnějším slova smyslu, pojímaný jako způsob existence, jako neoddělitelný atribut hmoty,
zahrnuje všechny změny a procesy probíhající ve vesmíru, od pouhého přemístění až po myšlení.


V. I. Lenin
... dialektika je vlastní veškerému lidskému poznání vůbec.
A přírodověda nám ukazuje ... objektivní přírodu s týmiž vlastnostmi ...


Bedřich Engels
Lidé mysleli dialekticky dávno před tím, než věděli co je to dialektika,
tak jako mluvili prózou dávno před tím, než existoval výraz próza.


Metafyzika - původně všechny vědy nezabývající se přírodou, v třídění Aristotelových spisů zařazeny za fyzikou; později se tento pojem používá jako protiklad dialektiky, tedy pro strnulé, mechanické chápání světa jako izolovaných, bezrozporných a neměnných jevů.


Objektivní dialektika - reálné vztahy fungující v přírodě, tedy dialektika skutečně existující a působící - ona nekonečná proměnlivost světa vytvářející složité řetězce souvislostí, rozporů a pohybujících se jevů, nezávislých na tom zda si je uvědomujeme či nikoli.


Subjektivní dialektika - tj. odraz objektivní dialektiky ve vědomí člověka, stupeň jejího poznání, teorie dialektiky,  tedy věda o ní.


Immanuel Kant, 1724 - 1804, německý filozof a všestranný vědec, zakladatel německé klasické filozofie. Poprvé vnesl do astronomie myšlenku vývoje přírody. Jeho učení je plné protikladů, vyvolávalo kritiku zleva i zprava, a proto mimořádně zapůsobilo na další vývoj filozofického myšlení.


Girdano Bruno, 1548 - 1600, italský myslitel vrcholící renesanční filozofie, panteista. Vycházel z antického myšlení, snažil se spojit objevy přírodních věd s myšlenkami novoplatoniků. Ačkoliv neuměl astronomii, dopracoval a korigoval Koperníkův heliocentrický systém. Pojetím přírodní substance ovlivnil Spinozu, Leibnize, Herdera a další. Pro své názory pronásledován církví a upálen.


Johann Gottlieb Fichte, 1762 - 1814, německý filozof, představitel klasické německé filozofie. Původně subjektivní, později objektivní idealista. Ovlivnil Schellinga a Hegela. Zbaven profesury v Jeně, jeho díla byla na univerzitě zakázána. Jeho nacionalistické myšlenky byly často zneužívány, naposledy německým fašismem.


Metafyzika, to je pohled člověka, v jehož duchu svět strnulBedřich Engels
Pro metafyzika jsou věci a jejich myšlenkové odrazy, pojmy, izolované, pevné, strnulé,
jednou pro vždy dané předměty zkoumání, které je potřeba posuzovat jeden po druhém a bez druhého.


Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, 1775 - 1854, německý filozof, představitel klasického idealismu. Dialektiku aplikoval při zkoumání přírodních procesů, každý přírodní jev chápal jako výsledek působení protikladných sil. Jeho názory byly proměnlivé a protikladné, později se sbližuje s mythologií, mystikou a náboženstvím; stává se iracionalistou.


Poznámka: Při podrobnějším studiu této problematiky můžete narazit na pojmový zmatek, vzniklý rozdílným chápáním a překladem slov: souvislost, závislost, souvztažnost, vztah, poměr, relace, korelace, konexe, kontakt, spojení, styk a pod. Zde je pojem souvislost používán v nejobecnějším slova smyslu.


Leukippos z Miletu

Nic se neděje nazdařbůh, nýbrž podle řádu a nutně.


Voltaire

V přírodě je vše v pohybu, vše působí a protipůsobí.


Giordano Bruno
Hmota se proměňuje do nekonečna, bere na sebe postupně rozmanité formy,
ale je to stále jedna a táž hmota.


J. O. de La Mettrie
Hmota obsahuje hybnou sílu, jež ji oživuje,
a která je bezprostřední příčinou všech zákonů pohybu.


Julien Offroy de La Mettrie, 1709 - 1751, francouzský filozof a lékař, tvůrce fr. materialismu 18. století, radikální mechanický materialista, kritik náboženství. Jeho hlavní dílo "Člověk-stroj" bylo ve Francii v r. 1748 spáleno.


Anaxagoras
Nejsou od sebe odloučeny věci v jednom světě, ani uťaty sekerou,
ani teplo od chladna a chladno od tepla.

 


Demokritos

Některé světy rostou, jiné jsou v rozkvětu a jiné zanikají.


Herakleitos

Dvakrát nelze vstoupit do téže řeky.


Herakleitos

Nic není stálé kromě změny.


Gustav Robert Kirchhoff

Klid je zvláštní případ pohybu.


Kirchhoff Gustav Robert, 1824 - 1887, německý fyzik, vynálezce spektrální analýzy. Formuloval několik fyzikálních zákonů, objevil cesium a rubidium.


Černobílé vidění světa je typické pro metafyzikuBedřich Engels

Dialektika nezná žádné bezpodmínečně platné "buď - anebo"!


Bedřich Engels
V přírodě se nic neděje izolovaně. Jedno působí na druhé,
a právě přehlížení tohoto všestranného pohybu brání většinou přírodovědcům
vidět jasně nejjednodušší věci.


Bedřich Engels
Dialektika je pro dnešní přírodovědce nejdůležitější formou myšlení,
protože ona jediná skýtá analogon a tím i metodu
pro vysvětlení vývojových procesů, probíhajících v přírodě.


Karel Marx
Mystifikace, kterou trpí dialektika v rukou Hegelových, není nijak na překážku, že tu poprvé obsáhle
a vědomě podal její všeobecné formy pohybu. U něho stojí dialektika na hlavě, je třeba ji převrátit,
aby bylo odhaleno racionální jádro v mystické slupce.


Poznámka: Aristoteles uvádí, že zakladatelem dialektiky byl Zenon z Eleje. Ten však byl přívržencem strnulého pohledu na svět; nemožnost pohybu a změn chtěl dokazovat dialogem, hledáním paradoxů, tedy svým způsobem dialektickou metodou, i když sám o sobě podstatu dialektiky tak, jak ji známe od Herakleita, odmítal.


Dialektiké (řecky) umění vést rozhovor. K rozhovoru jsou zapotřebí nejméně dva; oba mluví, vzájemně si objasňují rozpory a vytvářejí nové, rozhovor se vyvíjí. Řeč jednoho souvisí s řečí druhého. Přestane-li jeden mluvit, rozhovor zaniká. Takový je celý svět: vzájemné rozpory nejméně dvou protikladů a jejich souvislost i podmíněnost, neustálý pohyb a vývoj. To je dialektika.


Zenon z Eleje, 490 - 430 př.n.l., řecký filozof, jeden z představitelů školy Eleatů, poprvé začal používat formy dialogu. Nelze jej zaměňovat se Zenonem z Kitia, zakladatelem stoicismu.


Bedřich Engels
Dialektika není ničím více než vědou o všeobecných zákonech
pohybu a vývoje přírody, lidské společnosti a myšlení.


Jan Amos Komenský
Kdo člověkem býti chce, musí nejen, co před nohama leží, viděti,
ale i na to, co již předešlo a za hřbetem jest, se ohlédati,
aby z minulého a budoucího se učil.


Buddha

Není nic stálejšího než změna.Dialektika je vědou o všeobecné spojitosti i rozpornosti a o pohybu, který v jejich důsledku vzniká


Formální logika, věda studující myšlenkové pochody z hlediska jejich logické struktury a formy, abstrahující od obsahu. V dnešním stádiu vývoje jde o matematickou (symbolickou) logiku. Tendence přeceňovat logiku jako ústřední metodu zkoumání odmítli v již minulosti Descartes, Hegel, Mill, Engels a mnozí další, neboť má mnohá omezení.


G. W. F. Hegel
Neúplnost tohoto způsobu zkoumání myšlení, který nechává stranou pravdu,
může být překonána jenom tím, že zahrneme do myšlenkového zkoumání nejen to,
co se obvykle počítá k vnější formě, ale také obsah.


René Descartes
(logika) ... se spíše hodí k tomu vykládati druhému věci známé...
mluviti bez soudnosti o věcech neznámých, než jim naučiti.


Bedřich Engels
Formální logika odráží relativní stálost věcí
a ustaluje jejich nejjednodušší souvislosti a vztahy.


J. S. Mill
Formální logika si neklade za cíl dosáhnout pravdy,
ale jen vzájemného souhlasu tvrzení.


John Stuart Mill, 1806 - 1973, anglický filozof, logik a ekonom, představitel pozitivismu. Relativizoval hmotu i vědomí, za základ filozofie považoval psychologii. Vypracoval metody induktivního zkoumání kauzality a odmítal dedukci. Obhajoval Malthusovu populační teorii.Stejně tak, jako se trenér či sportovec mohou chovat nesportovně,
i dialektiku může leckdo, bohužel žák i učitel, chápat nedialekticky.


Nicolo Machiavelli

Změna plodí vždy další změnu.


Poznámka: Za symbol klidu můžeme považovat např. Pražský hrad, stojící nehnutě po celá staletí. Řítí se však sluneční soustavou rychlostí 107 tisíc km/hod. a současně rotuje kolem zemské osy obvodovou rychlostí asi 860 km/hod., tedy rychlostí dopravního letounu. Navíc se spolu se Sluncem a Zemí pohybuje mléčnou drahou rychlostí 220 km/sec. Všechny molekuly, z nichž je sestaven, kmitají podle měnící se teploty a pohybují se i částice všech atomů, které jej tvoří. Jeho části oxidují, třesou se atd.


V. I. Lenin

Dialektika je studium rozporů v samé podstatě předmětů.


Bedřich Engels

Věda přestává tam, kde chybí potřebná souvislost.


V. I. Lenin

Svět je materiální pohyb


Alexandr Ivanovič Gercen

Dialektika to je algebra revoluce


V. I. Lenin

Dialektika věcí vytváří dialektiku idejí, nikoli naopak


V. I. Lenin

...vnitřní hybné síly vývoje, vyvolávané rozporem, srážkou různých sil a tendencí, které působí na daný jev nebo uvnitř dané společnosti...

www.marxismus.cz