Dialektika,
to jsou vzájemné rozpory vytvářející jednotu,
to je všestranná souvislost pohybujících se věcí a jevů


Příklad: Velmi ostrou hranicí je pro člověka smrt. Avšak ani ta není přesná. Rozdíly mezi klinickou a biologickou smrtí představují několik minut. Výtvory, zvyky či myšlenky člověka jsou však přejímány další generací a některé z nich mohou přežívat i staletí.


Příklad: Hranice města vytvořil člověk. Jiné jsou na katastrální mapě, jiné z hlediska pravidel silničního provozu, jiné z hlediska zájmů obyvatel, jiné pro výkon státní správy či samosprávy, jiné pro potřeby územního plánování, obdělávání půdy, výstavby a pod.


Jestliže jste spadli do vody a začtete svůj rozum projevovat modlitbou, jste ve vztahu s vodou pouhým objektem, pravděpodobně jen dočasně živým. Jste sice aktivní, ale nemáte na svůj stav vliv. Subjektem se stanete pouze tehdy, jestliže se přestanete modlit a zvolíte správný směr a rychlost plavání.


V. I. Lenin

Negramotný je v politice objektem.Všechno zlé je k něčemu dobréNení na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem všemCo nemá jméno, je zapomenuto


Objektivní - tj. to, co je v daném vztahu nezávislé na vůli a vědomí.


Subjektivní - vše, co je v daném vztahu závislé na vůli a vědomí člověka, tj. objektivní, subjektem přetvořené.


J. W. F. Hegel

Negativní je stejnou měrou pozitivní


Ludvík Feuerbach
Příroda nemá začátek ani konec.
Všechno v ní je ve vzájemném působení, všechno je relativní,
všechno je zároveň účinkem i příčinou, všechno v ní je všestranné a vzájemné.


Celek, latinsky totum - všechno, funkčně uzavřená množina, obsahující vnitřní vazby jednotlivých částí, navenek vystupující jinak, než její samostatné díly. Celkem není to, co vnitřní vazby neobsahuje; čím silnější tyto vazby jsou, tím výraznější je celek. Každý celek se vytváří a zaniká, svět je procesem přeměn jedněch celků v druhé. Není nic, co by nebylo celkem. I každá část je jen menším celkem.Struktura určuje vlastnosti celkuFunkce je vnějším působením celkuVšechno je současně částí i celkem


Obrázek je aktivníGiordano Bruno

... rozklad není nic jiného, než tvoření něčeho jiného.


Herakleitos

Všechno je a také není, protože všechno teče, stále se mění, stále vzniká a zaniká.


Demokritos

... příčiny toho, co se nyní děje, nemají žádný počátek ...


S. L. Rubinštejn

... slovo má svou historii, díky které žije životem, nezávislým na nás.


Sergej Leonidovič Rubinštejn, 1899 - 1960, sovětský filozof, jeden z nejvýznamnějších představitelů marxistické psychologie.


Bedřich Engels

Pozitivní i negativní lze nazvat i opačně.


Bedřich Engels

Totožnost v sobě obsahuje rozdíl.


V. I. Lenin
Všechny hranice v přírodě i ve společnosti jsou podmíněné, pohyblivé, relativní,
nikoliv absolutní.


Bedřich Engels

Abstraktní totožnost stačí, jako všechny metafyzické kategorie, pro domácí potřebu.


Bedřich Engels
Většina si představuje,
že totožnost a rozdílnost jsou nesmiřitelné protiklady a ne jednostranné póly ...
pravdivé jsou jen ve vzájemném působením, v zahrnutí rozdílu do totožnosti.


Bedřich Engels
Princip totožnosti ve starém metafyzickém pojetí je základním principem starého nazírání:
a ≡ a. Každá věc rovná se sama sobě.


Bedřich Engels
Jen v matematice - abstraktní vědě, která se zabývá rozumovými konstrukcemi
bez ohledu na to, zda jsou odrazem skutečnosti -
jsou abstraktní totožnost a její odpor k rozdílu na místě.


Ovidius

Ó čase, ty požírači věcí!


Bedřich Engels

Tvar a funkce se vzájemně podmiňují.Jména a pojmy nejsou zdrojem, ale nástrojem poznání


V. I. Lenin
Dialektika je učení o tom, jak protiklady mohou být a bývají totožné,
za jakých podmínek bývají totožné,
přeměňujíce se jeden v druhý.Z každé koule vidíme jenom půlku


Karel Marx
Člověku vrozená kasuistika -
měnit věci tím, že mění jejich jména.


Bedřich Engels
Metafyzické polární protiklady existují ve skutečném světě jen za krizí...
celý ten velký proces probíhá ve formě vzájemného působení - byť nestejně velkých sil,...
není tu nic absolutního, všechno je relativní.


Herakleitos

Jedna je cesta nahoru a cesta dolů.


Bedřich Engels
Svět je nutno pojímat ne jako komplex hotových věcí, ale jako komplex procesů,
v němž věci zdánlivě stabilní stejně jako pojmy, jejich myšlenkové odrazy v naší hlavě,
prodělávají ustavičné změny, neustále vznikají a zanikají.


Josef Dietzgen

Celek řídí část, hmota ducha.


Holismus, idealistická filozofie z 20. let min. století, zabývající se především vztahem celku a části, redukující svět na tuto problematiku. Z celku vytváří ústřední filozofický pojem, celek je podle ní organizátorem skutečnosti a určujícím momentem vývoje. Předpokládá v celku cosi nehmotného, a proto jej považuje za mystický, nevysvětlitelný studiem částí a tudíž nepoznatelný. Je to idealistická interpretace a absolutizace dávného Aristotelova pravdivého poznatku, že celek je více než souhrn jeho částí. Nevidí v celku především vnitřní materiální vztahy, tj. strukturu a funkce, pohyb a z nich vznikající rozpory.


Aristoteles

Celek je víc než souhrn jeho částíJakmile připustíš, že je tu něco odjakživa, ztrácíš možnost pochopit, z čeho a proč to vzniklo


Johan Wolfgang Goethe

Vše, co vzniká, je hodno zániku.


V. I. Lenin

Celé umění politika záleží v tom, aby byl nalezen a co nejpevněji uchopen právě ten článek, který se dá nejnesnadněji vyrazit z rukou,
který je v dané chvíli nejdůležitější .....


V. I. Lenin
Je třeba  umět najít v každé zvláštní situaci onen zvláštní článek řetězu, který je třeba vší silou uchopit,
aby se udržel celý řetěz a aby se důkladně připravil přechod k dalšímu článku;
pořadí článků, jejich tvar, jejich spojení a jejich vzájemné rozdíly nejsou přitom u historického řetězu událostí tak prosté a tak primitivní
jako u obyčejného řetězu od kováře.


Platon

Je třeba vyvarovat se toho, abychom z pouhých slov chtěli získat poučení, jež nám může poskytnout jen pojem věcí.


Ferdinand Lassale

Cíl a cesta jsou navzájem spojeny:
změníš-li jedno, změní se Ti i druhé, a jiná cesta tě zavede k jinému cíli.


Ferdinand Lassale, 1821 - 1864, německý právník a socialistický politik.