V. I. Lenin
Ve světě není nic než pohybující se hmota,
a ta se nemůže pohybovat jinak než v prostoru a čase.


Giordano Bruno

Vesmír nemá vnější hranice.Každé poznání je provázeno iluzemi


Vladimír Iljič Lenin
Jedinou vlastností hmoty, s jejímž uznání je spjat filozofický materialismus,
je vlastnost být objektivní realitou, existovat mimo naše vědomí.


V. I. Lenin

Hmota nemizí, mizí jen naše omezené představy o ní.


Tomismus, vůdčí směr v katolické filozofii, založený Tomášem Akvinským, pěstovaný především ve školách dominikánského řádu, (scholastika). Objektivně idealistická interpretace Aristotelova učení, odstranění jeho materialistických prvků a přizpůsobení křesťanské věrouce. Základem je smíření víry a rozumu, vědy a teologie, teorie dvojí pravdy. Později v tomto směru pokračuje novotomismus.


Novotomismus, obnova a mírná modernizace tomismu v 2. třetině 19. století, výrazně zesilující po II. světové válce. Úzce spojen s katolickou církví. Objektivně idealistická snaha o intelektualizaci náboženství, o opětné podřízení filozofie teologii, o soulad vědění a víry. V sociálních otázkách se zaměřuje více na individuum, solidaritu a subsidaritu.


Vladimír Iljič Lenin
Materialismus je obecný světový názor,
opírající se o určité pojetí vztahu hmoty a ducha.


S. K. Neumann
Tomistická filozofie je ideologická budova velmi úctyhodná,
je to asi to nejlepší, nač se zmohl katolický rozum.
Je to silná berla pro kulhavé poutníky, kteří stanuli na rozcestí mezi dvěma světy.


Empiriokriticismus a jeho odnože empiriomonismus a empiriosymbolismus, subjektivně idealistické filozofie popírající poznatelnost světa. Na jejich počátku stál R. Avenarius, nejvýznamnějším zastáncem byl rakouský fyzik Ernest Mach. Jsou výsledkem filozofické bezradnosti nad novými vědeckými objevy. Jejich kritický rozbor provedl V.I.Lenin v práci "Materialismus a empiriokriticismus".


Aristoteles

Většina těch, kdo jako první filozofovali, myslila,
že prvotní principy všech věcí jsou pouze ty, které jsou hmotné.Nekonečnost času i prostoru jsou tím nejpřesnějším vyjádřením naší bezradnosti nad jejich rozměry.
Jakákoliv jiná definice jejich hranic může být zatím jen pouhou spekulací.


II. vatikánský koncil - 1870

Jestliže se někdo nestydí tvrdit, že kromě hmoty nic neexistuje, ať je proklet!


Živelný materialismus - názor člověka, který příliš o filozofických základech světa nepřemýšlí, bere jako samozřejmé vše materiální v přírodě a považuje to to přirozený základ světa. Je to nezdůvodněný materialismus, ze světa odpozorovaný, je to jeden z nejrozšířenějších lidských přístupů ke světu.


Vulgární materialismus - zjednodušený filozofický směr poloviny 19. století, odmítající idealismus a náboženství, vycházející z absolutizovaných poznatků přírodních věd, pokládající i myšlení za výměšek mozku či pouhý fyziologický proces.


Mechanický materialismus - nedialektický, používající fyzikální přístupy ke všemu, absolutizující zákony mechaniky jako platné ve všech oblastech, v myšlení i společnosti.


Naivní materialismus - velmi jednoduchý, nepropracovaný, materialistický, zpravidla nedůsledný a nedialektický přístup ke světu, opřený o spekulace a ideové konstrukce.


Přírodovědecký materialismus - rozšířený názor mezi přírodovědci, kteří jsou v rámci poznaného ve své vědě živelnými materialisty, ale v okamžiku nových objevů nemají hlubší filozofický materialistický základ a snadno sklouzávají k jejich idealistickým interpretacím. Výrazný byl zejména v XVIII a XIX. století.


Látkové pojetí hmoty, redukované na chemické prvky a jejich kombinace ve skupenství pevném, kapalném a plynném, je nepochopením a vulgarizací materialismu. Nemá nic společného s materialismem dialektickým. Je přirozeným prvním stádiem materialismu v dobách, kdy člověk nebyl schopen poznávat další formy existence hmoty. Odtud pochází i sám pojem, vycházející ze slova "hmat".


Dualismus - filozofie uznávající rovnocennost materiálních i duchovních základů všeho. Vědomá snaha o smíření materialismu a idealismu. Vždy jde o odtržení hmoty od vědomí, ve svých důsledcích končící idealismem. Je protikladem monismu.Materialismus nevkládá do světa své představy,
hledá jen to, co v něm opravdu jeMarxistické pojetí hmoty, pohybu, energie, času a prostoru bylo potvrzeno
Einsteinovou teorií relativity


Ludwig Feuerbach

Člověk vyabstrahoval prostor a čas z věcí v prostoru a čase.


Ludwig Feuerbach

Čas je jen pojem odvozený z pohybu.


Vesmír - v minulosti mechanickým materialismem chápaný jako stacionární, ve skutečnosti dynamická soustava takových rozměrů, že označení "nekonečný" je nejpřesnějším i pro ty, kteří už nějaké jeho konce či počátky vymysleli. Každý skutečný objev v něm jen otevírá prostor ještě větší a tajemnější, každý skutečný poznatek objevuje další neznámo a vyvolává nové domněnky.


V.I.Lenin: Fr. Mehring, který ve filozofii a marxismu něčemu rozumí ...!Franz Mehring, 1846 - 1919, německý historik, filozof, publicista, divadelní kritik a politik, jedna z vedoucích osobností německé marxistické historické a literární vědy, levicový sociálně demokratický funkcionář a spoluzakladatel Komunistické strany Německa.


Leukippos z Miletu, asi 500 - 440 př. n. l., starořecký filozof, zakladatel atomismu, tedy teorie o složení světa z nejmenších, nedělitelných částic bytí - atomů. Odmítal nahodilost, zdůrazňoval příčinnou podmíněnost všeho. Toto učení se stalo základem atomistické teorie jeho žáka Demokrita a ovlivnilo názory mnoha dalších starověkých filozofů. Jeho práce se téměř nedochovaly.


Anaxagoras z Klazomen, asi 500 - 428 př.n.l., řecký filozof, nedůsledný materialista. Přestal považovat slunce za boha. Za bezbožnost odsouzen k smrti, unikl. Uznával nezničitelnost tzv."semen věcí", jejich nekonečnou rozmanitost i nekonečnou dělitelnost. Zánik věcí pochopil jako přeměnu v jiné sloučeniny. Oddělil rozum od ostatních látek a umožnil tak vznik idealismu.


Anaximandros z Miletu, asi 611 - 546 př. n. l., starořecký filozof, živelný materialista a dialektik, žák Taletův. V protikladu k mýtickým výkladům prosazoval výklad příčinný a empiricky ověřitelný. Poprvé vyjádřil ideu evoluce člověka a živých bytostí. Vytvořil mapu světa jako koule, pochopil, že Měsíc je ozářen Sluncem, zdokonalil sluneční hodiny a zavedl pojem nekonečna. (∞)


Anaximenes z Miletu, asi 588 - 528 př. n. l., starořecký filozof, žák Anaximandrův. Pokračoval v rozvíjení teorie pralátky, za kterou považoval vzduch, který se zředěním stává ohněm a zhuštěním vodou i kamenem. Podal naivně materialistický výklad vzniku zatmění Slunce a Měsíce, duhy, sněhu i zemětřesení.


Empedokles z Akragantu, asi 493 - 430 př. n. l., starořecký filozof a lékař. Za základy světa považoval zemi, vodu, vzduch a oheň, které se v různém poměru slučují a rozlučují puzeny protikladnými principy. Vyslovil řadu přírodovědeckých domněnek, např. o hmotnosti vzduchu, o pohybu světla, a dokonce vyjádřil názor, který je základem Darwinovy vývojové teorie.


Josef Dietzgen, 1828 - 1888, německý filozof - samouk, původním povoláním koželuh; samostatně dospěl k materialistické dialektice. Pronásledován za revoluční činnost, emigroval do USA a později do Ruska. Jeho nedůslednost však vedla k řadě chyb v teorii, byla často kritizována i zneužívána.


Pietro Verri
Všechny jevy vesmíru, ať vznikly rukou člověka nebo podle obecných zákonů přírody,
nejsou skutečnými novými výtvory, nýbrž jen přetvářením hmoty.


Panpsychismus - názor že celý svět je oduševněn, že je proniknut světovou duší. Objevuje se např. v animismu, esoterismu, ale i u některých významných myslitelů jako skrytá snaha rozpustit boha v přírodě (G. Bruno, Leibniz a další). Jde o nedůsledný idealismus s dílčími, nevyjádřenými příklony k materialismu.


Esoterismus, skrývané filozoficko náboženské a mysticko okultistické doktríny, jejichž obsah je šířen pouze vnitřní, tajnou cestou, jako např.: súfismus, kabala, hermetismus, některé denominace svobodného zednářství, starověká gnóze aj. V modernější podobě se jim částečně blíží i scientologie.


Idealismus, souhrnné označení pro stovky filozofických i náboženských směrů, jejichž společným základem je víra v ideu, jako prvotní a určující, na hmotě nezávisející faktor, ovlivňující svět. Jeho filozofické základy položili Sokrates a Platon. Je to filozofie, nejprve vkládající do hmotného světa ducha či ideu a z nich svět vysvětlující. Pojmy "materialismus a idealismus" nelze zaměňovat s jejich hovorovým užíváním.


Idealismus odtrhuje pojem od skutečnosti tak,
jakoby tento pojem existoval reálně již před člověkem


Poznámka: Hovorové pojetí slova "materialismus" znamená upřednostňování hmotných statků před ideály. Pojem "idealismus" je i v tomto případě opakem. Ať je to myšleno jako pochvala či nadávka, nemá to s filozofickým chápáním těchto pojmů nic společného. Ve filozofii jde jen o to, zda duch či ideje existují závisle nebo nezávisle na existenci myslícího člověka.


A.Einstein: Nejsem komunistou, ale kdybych jím byl, nestyděl bych se za to.Albert Einstein, 1879 - 1955, německý fyzik, pokrokový myslitel a humanista, laureát Nobelovy ceny. Vytvořil teorii relativity a řadu dalších fyzikálních teorií, umožňujících pochopení pohybu, prostoru, času, látky, světla i přitažlivosti. Jeho objevy jsou základem moderní fyziky a kosmologie. Bývá považován za nejvýznamnějšího myslitele XX. století.


Klid, abstraktní pojem vyjadřující relativní stálost věcí a jevů, tedy stálost ve vztahu k něčemu. Je to pohyb, který v daném vztahu nepovažujeme za důležitý, který nevidíme, nevnímáme, který nám nevadí. Absolutní klid neexistuje, vždy je jen relativní a dočasný. Popírání či absolutizace klidu vede vždy k idealismu, relativismu, k odmítání poznatelnosti.


B. Engels: "Materialismus pojímá přírodu jako jediné skutečno":Bedřich Engels
Výrazy jako hmota a pohyb nejsou nic jiného než zkratky, ve které shrnujeme
mnoho rozličných, smysly vnímatelných věcí
podle jejich společných vlastností.


Bedřich Engels
Hmota jako taková je ryzí výtvor myšlení a abstrakce. ...
... na rozdíl od určitých existujících hmot,
není tedy nic smyslově existujícího.Energie je schopnost fyzikálních systémů konat práci


Džavaharlár Nehrú
(ministerský předseda Indie)
Možná, že mnoho z indické materialistické literatury
bylo v následujících obdobích zničeno kněžími a jinými vyznavači ortodoxního náboženství.


Lukianos ze Samosaty
(120 - 185 n.l.)
Když Alexandros dostal do svých rukou Epikurovy "Hlavní názory", nejskvělejší knihu,
... spálil ji na náměstí na hranici fíkového dříví, jako by spaloval samého filozofa.


Epikuros, asi 341 - 270 př. n. l., řecký materialistický filozof helénistické epochy. Popíral zásahy bohů do světového dění a uznával věčnost hmoty s jejím vnitřním zdrojem pohybu. Rozvinul Demokritův atomismus tím, že geniálně předpověděl různost váhy a objemu atomů.


Epikuros

Světů je nekonečný počet, i podobných tomuto našemu, i nepodobných.


Paul Henrich Dietrich Holbach

Vesmír, to je kolosální spojení všeho co existuje. Ukazuje nám všude jen hmotu a její pohyb.


Paul Henrich Dietrich Holbach

Pohyb je způsob existence, který nutně vyplývá z podstaty hmoty.


Denis Diderot
Nemohu ani v abstrakci oddělit prostor a čas od bytí.
To znamená, že tyto dvě vlastnosti jsou pro bytí charakteristické.


Thomas Hobbes

Rozprostraněnost je vlastností hmoty.


Thomas Hobbes, 1588 - 1679, anglický filozof, materialista a senzualista, spoluzakladatel anglického empirismu. V teorii společnosti a státu se objevují zárodky materialistického chápání společenských jevů. Deset let strávil v emigraci, jeho nejznámější kniha "Levithan" byla na Oxfordské univerzitě veřejně spálena. Jeho práce svorně proklely katolická i anglikánská církev.


Thomas Hobbes
Hodnota člověka je, stejně tak jako u jiných věcí rovna jeho ceně;
tj. činí tolik, kolik se platí za užívání jeho pracovní síly.


Aristoteles (o Empedokleovi)
... prý živí tvorové se vytvořili samočinně a vhodně,
u kterých tomu tak nebylo, zahynuli a hynou.


Anaxagoras
Dohromady byly všechny věci neomezené i co do množství i co do malosti.
U malého není nic nejmenší, nýbrž vždy je něco menšího.


Atomismus, naivní materialismus starořeckých filozofů (Demokritos, Leukippos), kteří se domnívali, že se každá látka skládá z nedělitelných částic, atomů, podle prvních názorů stejných, později různorodých. Byl to geniální předpoklad vycházející ze spekulace. Vyskytoval se již dříve ve staroindických učeních, od 17. století byl dále rozpracováván přírodovědou až do dnešní podoby.


Wilhelm Weitling, 1808 - 1871, německý utopický komunista, člen Svazu spravedlivých.  Za vydání  "Evangelia chudého hříšníka" byl vězněn, v r. 1849 emigroval do USA, kde se pokoušel vytvořit komunu. Autorem prací "Lidstvo jaké je a jaké by mělo být" a Záruky harmonie a svobody".


El Conde Piero Verri, 1728 - 1797, italský spisovatel, politik a ekonom, stoupenec volného obchodu a hédonistické filozofie.


Piero Verri
Nově vytvořená hodnota je přebytkem ceny produktu,
od něhož jsou odečteny původní hodnota materiálu,
náklady nutné při zpracování a spotřeba pracovníka.


Scientologie, údajná věda šířící se z USA, ve skutečnosti nábožensko-filozofický světový názor, jedna z podob současného idealismu. Je vydáván za vědeckou teorii a psychoterapii současně. Jako hnutí vytváří organizace s rysy náboženských sekt a podnikatelskými aktivitami, pracuje se silnou psychickou závislostí; proto je považováno za velmi problematické a mnohde je zakázané.


Hermetismus, původně staroegyptský magický panteismus, skládající se z astrologie, alchymie a magie. Výrazně ovlivnil pozdější západní okultismus.


Okultismus, souhrnný název pro všechny činnosti a myšlenkové směry zabývající se nadpřirozenem. Vedle své fantastické podstaty se však někdy zabývá i reálnými jevy, nevysvětlitelnými současnou vědou, majícími mimoempirickou příčinnost, takže je možné, že některé jeho součásti jednou částečně převezme na materialistickém základě věda, jako tomu bylo např. v případě hypnózy.


Plutarchos o Anaximandrovi:

Nechává vzniknout člověka z ryby, vystoupit z vody na souš.


Aristoteles

Čas neexistuje bez pohybu a změny.


Newton sir Isaac, 1642 - 1727, anglický fyzik, zakladatel klasické mechaniky, objevil zákony setrvačnosti, síly, akce a reakce, gravitace i spektrum, z něhož se skládá bílé světlo. Nezávisle na Leibnizovi objevil základy integrálního a diferenciálního počtu. Jeho zákony mechaniky byly mnoha filozofy nesprávně aplikovány na celou přírodu, což vedlo k rozšíření mechanického materialismu.


Isaac Newton
Hypotézy nedělám.
(těmito slovy se bránil hledat příčiny toho, co objevil,
neboť by jej to dostalo do rozporu s jeho teologickými názory a zájmy)


Bedřich Engels

Antická filozofie byla původním, přirozeným, spontánním materialismem.


G. W. F. Hegel

Podstatou času a prostoru je pohyb.


Karel Marx
Dialektický pohyb záleží v koexistenci dvou protikladných stránek,
v jejich boji a v jejich splynutí v novou kategorii.


Vladimír Iljič Lenin
Stejně jako idealismus, prošel i materialismus řadou vývojových stupňů.
S každým epochálním objevem přírodovědy musí měnit svou formu.Považuješ-li prostor za konečný, skončíš u první meze!


Bedřich Engels
Nekonečnost je rozpor a je plná rozporů. ...
Ohraničenost materiálního světa nevede k rozporům o nic méně než jeho neohraničenost,
a každý pokus odstranit tyto rozpory vede k novým a horším rozporům.


Albert Einstein

Pouze dvě věci jsou nekonečné: vesmír a lidská pitomost;
i když tím prvním si nejsem tak docela jist.


Albert Einstein

Nejnepochopitelnější na světě je to, že je poznatelný.


Protagoras z Abdér, 481 - 411 př.n.l. starořecký filozof, sofista. Jeho kniha "O bozích" byla spálena, pro bezbožnost vyhnán z Athén. Jeho názory obsahují prvky materialistického antropologismu, hlavní příčiny všech věcí spatřoval ve hmotě a hmotu považoval za tekoucí. Zlomky zachované z jeho díla jsou však vykládány velmi různorodě.


Protagoras

Mírou všech věcí je člověk.


Ernst Mach, 1838 - 1916, rakouský fyzik a filosof, subjektivní idealista, jeden ze zakladatelů empiriokriticismu. Jako fyzik byl velmi úspěšný (Machovo číslo), na některé jeho práce navázal Einstein. Jako filozof položil základy novopozitivismu. Jeho filozofie byla kritizována Leninem v práci "Materialismus a empiriokriticismus".


Richard Avenarius, 1843 - 1986, švýcarský filozof, subjektivní idealista, jeden ze zakladatelů empiriokriticismu. Absolutizoval zkušenost, kritizoval materialistickou teorii poznání jako vkládání vnějšího světa do lidského vědomí.


Papež Pavel VI
Marxistický materialismus - socialismus, vystavuje lidi nejškodlivějšímu poučení.
Ateismus, který hlásá a podporuje, neprospívá vědeckému chápání vesmíru a civilizace ...


Bernal John Desmond, 1901 - 1971, anglický fyzik, biochemik a krystalograf, člen Královské společnosti v Londýně, 1959-1965 předseda Světové rady míru. Zabýval se analýzou vývoje vědy z pozic dialektického materialismu. Autor pojmu "vědecko-technická revoluce".


John Desmond Bernal
Materialistické pojetí, částečně pro svou praktickou povahu, a mnohem více pro své revoluční důsledky, se po celá staletí nesetkávalo s velkou podporou vzdělaných kruhů
a zřídka kdy bylo součástí oficiální filozofie.


Lókájatá, čarváka, nejstarší známé indické materialistické učení vznikající už 600 let př.n.l., atomistické, světské, přísně ateistické. Nedochoval se z něho žádný text, známe ji jen z kritiky odpůrců, pocházející až z 9. - 16. století n.l.Čas je posloupnost existence měnících se jevůProstor je způsob existence současných objektůKlid, to je zdání vznikající tím, že se nám pohyb hmoty ukryje v rozporech, přičemž svou energii neztrácí


Bedřich Engels

Rovnováha je neodlučitelná od pohybu.


Bedřich Engels

Všechna rovnováha je jen relativní a dočasná.


Bedřich Engels

Nekonečnost poznatelné látky se skládá ze samých konečností.


Bedřich Engels

Jednotlivé druhy a formy látek jsou poznatelné jenom prostřednictvím pohybu.Čas sám o sobě nikdy k ničemu nestačíTvrdí-li marxismus, že hmota a pohyb jsou nestvořitelné, pak nezavírá oči před otázkou, jak vznikly.
Jen odmítá spekulace o jejich stvořitelích a především dalekosáhlé nesmysly z těchto spekulací vznikající.Klid je produktem takového rozporu, v němž jsou protiklady vyváženyPolitický pohyb je kombinací materiálních, ekonomických a sociálních pohybů, doprovázený pohybem společenského vědomí i sociálních emocí.
Je to pohyb třídních vztahů, vznikající v třídních rozporech.Ekonomický pohyb je pohybem hodnot vznikající v procesech rozdělování a přerozdělování jejich rozporem se sociálními i politickými vztahy.


Bedřich Engels

Věda přestává tam, kde chybí potřebné souvislostiNekonečno, to je nepřesnější vyjádření našich rozpaků nad rozsahem a rozmanitostí světa.
Vedle nekonečna používá matematika mnohé další způsoby označení čísel, která není možné, nebo je zbytečné definovat přesněji.
Nečiní to z ní pavědu.


Karel Marx

S každým novým epochálním objevem vědy musí materialismus měnit svou formu.

 

 

www.marxismus.cz