Bedřich Engels   Dialektika přírody

  Jakmile jednou dialektika z výsledků našich dosavadních přírodovědných zkušeností dokázala, že všechny polární protiklady vůbec jsou podmíněny vzájemným působením obou protikladných pólů, že oddělení a protiklad těchto pólů spočívá v jejich sounáležitosti a jednotě, a naopak jejich jednota je jen v jejich oddělení, její sounáležitost jen v jejich protikladu, nemůže být řeči ani o konečném vyrovnání odpuzování a přitahování, ani o nějakém konečném rozdělení a soustředění jedné formy pohybu v jedné polovině hmoty a druhé formy v druhé polovině, tedy ani o vzájemném pronikání [ve smyslu vzájemného vyrovnání a neutralizace, pozn.red.], ani o absolutním oddělení obou pólů od sebe. Bylo by to totéž, jako kdybychom v prvním případě požadovali, aby se severní a jižní pól magnetu navzájem vyrovnaly, a v druhém případě, aby přepilováním magnetu uprostřed mezi oběma póly vznikla tu severní polovina bez jižního pólu, tu jižní polovina bez severního pólu. Ačkoli nepřípustnost takových předpokladů plyne už z dialektické povahy polárních protikladů, přece jen, díky metafyzickému způsobu myšlení převládajícímu u přírodovědců, hraje aspoň druhý předpoklad jistou úlohu ve fyzikálních teoriích.

www.marxismus.cz