Vstupte do celé učebnice


Všechny filozofické systémy s výjimkou dialektického materialismu
se vždy po čase ukázaly být pouhou literaturou,
kterou, protože obsahuje zrnka pravdy, je možné obdivovat,
ale která nám nemůže sloužit jako metoda k pravdivému poznání světa, v němž žijeme.

 

    Komunisté v Evropě byli poraženi. Stalo se to už mnohým v lidských dějinách. Neuspěli všichni ti, kteří překáželi dalšímu vývoji, ale i ti, kteří se dopouštěli na perspektivních cestách hrubých chyb. Vývoj lidstva se totiž odehrává jenom tak.

  Všichni vítězové si vždy mysleli, že zvítězili provždy a nade vším. Unikalo jim, že jejich vítězství je jen částečné, relativní a dočasné, že je pouhým kompromisem mezi jejich vůlí a možnostmi, mezi jejich přáním a realitou. Ať to byl boj zbraní nebo myšlenek, každé sebevětší vítězství se po létech jevilo budoucím generacím jako malicherné. I nad těmi, co sahali až do nebe, nakonec vyrostla tráva. Jenže vždy něco přežilo, většinou potichu a nenápadně. Pravda je totiž skromná, někdy až nudná. Není tak krásná a zajímavá jako její mladší sestra - lež.

  Posuďte sami, co nebylo poraženo s komunisty. Poznejte základy jejich myšlení tak, jak je začali formulovat Karel MarxBedřich Engels již v roce 1844. Jejich pomníky bylo snadné odstranit, jejich jméno je lehké hanobit, ale jejich přínos k lidskému poznání by bylo nutno překonat, tedy nahradit něčím pravdivějším a přesnějším.

  Teoretickým základem marxismu je dialektický materialismus, o němž dnes jenom stěží uslyšíte. Patří k tomu, o čem se organizovaně mlčí. To proto, že je prostě pravdivý, že jej nijak nelze popřít, vyvrátit, porazit. Věda mu mlčky dává za pravdu; každý vědec z něj ve svém oboru vychází, ať ve svém ostatním životě vyznává cokoli. Stal se samozřejmostí, kterou však není radno spojovat s opovrhovanými komunisty. A tak, světe div se, proti pilířům marxistické teorie se dnes neútočí. Mlčí se o nich v bláhové naději, že svět zapomene, kdo byl autorem.

Dialektika a materialismus

  Tyto dva přístupy k světu mají ve filozofickém myšlení hluboké tradice. Vyvíjely se od dob antiky jako samostatné, často protikladné směry myšlení, většinou nezávisle na sobě, odděleně. Jen tu a tam se u starých materialistů objevovaly záblesky dialektického myšlení. Filozofové, kteří v novověku rozvíjeli dialektický názor na svět, pak byli ve své většině idealisty a materialismem opovrhovali. A tak se dialektika a materialismus rozvíjely nejen vedle sebe, ale velmi často i proti sobě jako nesmiřitelní odpůrci.

  Bylo to do značné míry přirozené. I dnes mají lidé, zastávající materialistický světový názor, velmi často tendenci zjednodušovat, vidět svět v pevném řádu, strnule a mechanicky, pravidelně se pohybující jako nebeská tělesa, řízená fyzikálními zákony, nepřipouštějícími výjimky a pochybnosti. Rádi třídí a zařazují své poznatky v přehledné systémy, definují a klasifikují, hledají jednoznačné příčiny.

Materialismus často mívá tendenci k absolutizaci

  Naproti tomu jsou i současní idealisté náchylnější k pochybnostem, jejich postoji se spíše příčí pevné zákonitosti, hledají výjimky, rozpory; jejich z idealismu vyplývající nedůslednost je nutí k relativizování, neurčitosti, vyhýbají se jednoznačnosti, absolutizaci a jedinou pevnou jistotou je pro ně jejich idea v podobě boha či čehokoliv jiného. A v tomto smyslu je jim komplikovaná dialektika přece jen bližší než strohý mechanicismus.

Idealismus často mívá tendence k relativizaci

  Jenže svět je složitější, a v plné šíři to bylo možné pochopit až tehdy, kdy jeho poznání udělalo obrovský skok kupředu. Do této doby se narodili Karel Marx a Bedřich Engels. Jejich nejdůležitějším objevem bylo, že idealistická dialektika rozvinutá Hegelem je pravdivou pouze v organickém spojení s materialismem, vrcholícím v té době díky Feuerbachovi.

Zatímco materialismus se zabývá především hmotnou skutečností, zkoumá dialektika její pohyb;
a protože obojí je neoddělitelné,
může pravdivý obraz světa poskytnout pouze materialismus společně s dialektikou a naopak.

  Historie lidského poznání zná zhruba tři typy lidí, kteří jej posouvali vpřed:

Dialektický materialismus je logickým vyústěním a spojením vývoje
dvou do té doby samostatných a protikladných filozofických směrů - dialektiky a materialismu


  Komunisté nebyli poraženi proto, že vyznávali marxismus, ale proto, že jej mnozí málo znali, málo respektovali, často obcházeli a nezacházeli s ním jako s vědou, ale jako s praporem. Co je vlastně jádrem marxistického myšlení? To vám může tato učebnice jen velmi zjednodušeně přiblížit.

Dále k filozofii