Užitná hodnota je schopnost výrobku uspokojovat lidské potřeby. Hodnota je společensky nutné množství práce,do výrobku vložené. Směnná hodnota je projevem hodnoty na trhu.F


Politikaření je činnost politika, který má sloužit třídě, ale svou třídu podvádí, a místo jejích zájmů a na její úkor prosazuje zájmy skupinové a individuální. Politikaření je "melouchem" politiků.


Politika, tj. prosazování, obhajování a zdůvodňování zájmů tříd. Pokusy definovat politiku jako službu veřejnosti ji degradují na úroveň košů na odpadky, veřejných záchodků a pouliční prostituce, které opravdu slouží veřejnosti, tedy jen těm, kteří o ně mají zájem. Politika naopak ovlivňuje každého, i toho, kdo o to zájem nemá.


Bedřich Engels
Dějiny se dělají tak, že končený výsledek vyplývá vždy z konfliktu jednotlivých vůlí ...
jsou to tedy vzájemně se křížící síly .... co chce jeden maří druhý,
a vychází z toho něco, co nikdo nechtěl.


Revoluce, relativně rychlá zásadní změna, kvalitativní skok; pojem užívaným pouze ve vývoji společnosti a myšlení, tedy v procesech v nichž se spolupodílí subjektivní faktor. V přírodních procesech, probíhajících bez účasti subjektu, se termín "revoluce" k označení kvalitativních skoků většinou neužívá. Sociální revoluce je změnou vůle mas.


K. Marx: "Cizí jazyk je zbraní v životním boji".Karel Marx
Na jistém stupni svého vývoje se materiální výrobní síly společnosti dostávají do rozporu s existujícími výrobními vztahy, nebo - což je jen právní výraz toho - s vlastnickými vztahy, uvnitř nichž se dosud pohybovaly. Z forem vývoje výrobních sil se tyto vztahy mění v jejich pouta. Nastává pak epocha sociální revoluce.


V. I. Lenin
Revoluční situace, to je takový stav společnosti, v němž vládnoucí třída již nemůže postaru vládnout
a utlačované třídy již nemohou postaru žít.


Kontrarevoluce, tj. boj nebo opětovné vítězství sil, reprezentujících starý výrobní způsob. Všechny kontrarevoluční síly se vždy běžně označovaly za "revoluční".O tom, co je revolucí a co kontrarevolucí rozhodne definitivně vždy až dlouhá historie podle toho, který výrobní způsob nakonec historicky zvítězí.


Občanská válka je válkou uvnitř státu, kdy: 1. "váznou" revoluce nebo kontrarevoluce, obě strany jsou dost silné k boji, ale ne k vítězství. 2. nebo se vládnoucí síle podařilo vyvolat rozpory (náboženské či národnostní), které jsou řešeny místo rozporů skutečných a odvádějí masy od revoluce. 3. nebo vnější rozpory státu přerostly do rozporů vnitřních a část obyvatelstva vědomě či nevědomě bojuje za cíle zahraničních sil.


Konkurence probíhá samozřejmě ve všech společenských skupinách, nejen uvnitř tříd. A ve všech má své  pozitivní, ale i negativní důsledky.Život je boj


Camilo Torres Restrepo
(1929 - 1960, kolumbijský kněz a sociolog)
To, zda revoluce proběhne mírovými prostředky nebo násilně, je rozhodnutí,
které není v rukou lidové třídy, nýbrž třídy vládnoucí.I láska je vlastně boj


Poznámka: Pod pojem terorismus bývají často zahrnovány např. válečné zločiny proti civilnímu obyvatelstvu, krutý vládní útlak či různě motivované kriminální zločiny, při nichž jsou postiženi nezúčastnění lidé. Jsou terorismu podobné v tom, že jsou projevem bezvýchodnosti, neschopnosti dosáhnout cílů jinak. Politický terorismus má vždy sociální kořeny i motivy a je zcela náhodné, čím je navenek zdůvodňován.


Národně osvobozenecká válka je zvláštní formou občanské války, kdy bojuje utlačovaný národ proti utlačujícímu státu. Realizuje tak své mezinárodně uznané právo národů na sebeurčení.


Je zde míněn terorismus politický. Tak zvaný válečný (státní) terorismus má své příčiny v neřešitelnosti cílů dostupnými prostředky (např. bombardování civilních objektů za účelem vydírání či zastrašení vlád), totéž platí u kriminálního terorismu (např. braní rukojmí k překonání zabezpečovacího zařízení bank či odblokování činnosti policie).Boj je starším bratrem práce


Generál Karl von Clauzewitz

Válka je pokračováním politiky jinými prostředky.


Poznámka: Proč je člověk jediným organismem vybaveným vědomím a proč je současně i jedním z mála organismů, který nemá své skutečně nejbližší příbuzné? Nejpřesvědčivějším vysvětlením  je, že své nejbližší příbuzné tvory člověk lépe obdařený vědomím prostě vybil (proč ne, když dodnes vybíjí i sám sebe)!


Pacifismus, buržoazně - liberální ideje a hnutí odmítající jakýkoliv boj ve společnosti.Ve svých důsledcích vždy vede k podřízení se síle. Jeho nesmyslnost přiznal ve svém dramatu "Matka" náš velký pacifista Karel Čapek tím, že v závěru dává jeho hlavní hrdinka poslednímu synovi do rukou zbraň a posílá jej do boje jej bránit svou vlast.


Boj je člověku opravdu vrozen, jinak by nezaplňovaly denně miliony lidí sportovní stadiony a sázkové kanceláře, nevznikaly by filmy a počítačové hry, v nichž je boj hlavním tématem, televizní soutěže, hrací automaty a spousta jiných druhů zábav, založených na tomto základním lidském instinktu.


Kriminalita, zločinnost, sociální a ekonomický jev odrážející stav společnosti, jejích materiálních a sociálních vztahů. Původně náhodná individuální činnost proti rodové morálce, později proti právu. S rozšiřujícími se výrobními vztahy pronikala i do ní profesionalizace, specializace a kooperace, internacionalizace a v současné době se i globalizuje. Je vždy falešným odrazem existujících společenských vztahů.


Erasmus Rotterdamský

Jen nemnozí, jejichž podlý blahobyt je závislý na lidovém hoři, touží po válce.


Desiderius Erasmus Rotterdamský, (Gerhard Gerhasrds), 1466 - 1536, nizozemský humanista. Původně augustiánský mnich, později zbaven slibu, stal se kritikem církevních zlořádů a podporovatelem církevních reforem. Jeho díla se dostala na papežský index zakázaných knih.


Niccolo Machivelli
Odsuzujeme-li boje mezi urozenými a lidem, odsuzujeme podle mého názoru první příčinu,
proč se udržela římská svoboda. Všímáme si tak více povyku při takových bojích
než jejich dobrých účinků.


Karel Marx
Zločinnost stahuje část přebytečného obyvatelstva z pracovního trhu
a zmenšuje tak konkurenci mezi dělníky.


Souběžci revoluce, tak nazýval V. I. Lenin ty, kteří k ní nepatří, nevyvolali ji, nepodíleli se na ní a projevují se, až když je rozhodnuto - snaží se přiživit na jejím výsledku. Dodatečně se snaží být revolučnější než revolucionáři a pod maskou radikálních frází hájí své vlastní, osobní zájmy. Nadělají víc chyb než sama revoluce a dodatečně jí degradují.


Platón
Je-li v obci ve vážnosti bohatství a boháči, ztrácí z vážnosti ctnost a lidé dobří,
... taková obec není jedna, nýbrž nutně dvě, jedna chudých a druhá boháčů,
usazených na témže místě a stále si strojících úklady.


V. I. Lenin
... teroristé (se poddávají) živelnosti vášnivého rozhořčení inteligence, která nedovede
a nebo nemá možnost spojit revoluční práci v jeden celek s dělnickým hnutím.


V. I. Lenin
Politická činnost má svou logiku, nezávislou na vědomí těch,
kdo s nejlepšími úmysly vyzývají k teroru ...


V. I. Lenin

Revoluce rychle stmeluje a rychle uvědomuje.


Herakleitos

Boj je otcem a králem všeho.


Bedřich Engels
Vzájemné působení přírodních těles - neživých i živých -
zahrnuje v sobě harmonii a kolizi, boj i součinnost.


Bedřich Engels
Všechny historické boje, ať už v oblasti politické, náboženské, filozofické
či ideové vůbec, jsou jen víceméně zřetelným výrazem bojů společenských tříd.


Karel Marx
Boj mezi kapitalistou a námezdním dělníkem
začíná hned od počátku vzniku kapitalistického vztahu.


Karel Marx
Ve skutečných dějinách hraje velkou úlohu dobývání, podmaňování,
loupežná vražda - zkrátka násilí.


Bedřich Engels
Násilí sice může změnit vlastnický vztah,
nikoli však vytvořit soukromé vlastnictví jako takové.


Bedřich Engels
Všude, kde se vytváří soukromé vlastnictví, děje se tak následkem změněných
výrobních a směnných poměrů, v zájmu stupňování výroby a na podporu obchodu,
tedy z hospodářských příčin.


Bedřich Engels
Porobení člověka k rabské službě ve všech svých formách předpokládá u podmanitele,
že má k disposici pracovní prostředky, s jejichž pomocí jedině může porobeného využít,
... tedy majetek již přesahující průměr.


Marx Jängs, setník pruského generálního štábu

Základem válečnictví je v první řadě hospodářské utváření života národů vůbec.


Bedřich Engels

Zločin byl první, nejhrubší a nejneplodnější formou vzpoury proti sociálním poměrům.


Bedřich Engels
Kromě toho byla krádež nejprimitivnější a nejneuvědomělejší formou protestu,
a proto už nikdy nebyla všeobecným výrazem veřejného mínění dělníků,
i když ji snad potají schvalovali.


V. I. Lenin
Učení o třídním boji bylo vytvořeno nikoli Marxem,
nýbrž buržoazií před Marxem.


Arthur Schopenhauer

Příčinou každé války je touha krást.


Albert Einstein
Neomezená konkurence směřuje k ohromnému plýtvání práce
a k mrzačení společenského vědomí jednotlivců.


Lev Davidovič Trockij (Leib Bronštejn), 1879 - 1940, marxistický revolucionář a teoretik, jeden z vedoucích představitelů ruské sociální demokracie a spolupracovník V.I.Lenina. Po jeho smrti a rozkolu se Stalinem zbaven funkcí, vypovězen ze SSSR, v Mexiku zavražděn. viz trockismus


Lev Davidovič Trockij

V našich očích je terorismus nepřípustný právě proto,že snižuje úlohu mas.


Lev Davidovič Trockij

Terorismus je zplozen nepřítomností revoluční třídy.


Lev Davidovič Trockij

Terorismus, to je akce individuálních hrdinů.


Lev Davidovič Trockij
Terorismus se smiřuje s bezmocností mas
a obrací jejich oči a naděje k velkému mstiteli a osvoboditeli.


V. I. Lenin
... "ekonomisté" a dnešní teroristé mají jeden společný kořen:
právě ono poddávání se živelnosti.


Bedřich Engels
Teror, to jsou většinou zbytečné ukrutnosti,
páchané pro vlastní uklidnění lidmi, kteří sami mají strach.


Karel Marx
Revoluce se nedělají úmyslně a libovolně,
nýbrž všude a v každé době byly nutným důsledkem okolností
zcela nezávislých na vůli a vedení jednotlivých stran i celých tříd.


Karel Marx

Boj třídy proti třídě je boj politický.


Karel Marx
Nepatří mi ani zásluha, že bych objevil existenci tříd,
ani zásluha, že bych objevil jejich vzájemný boj.
Buržoazní dějepisci vylíčili dávno přede mnou, jak se tento boj tříd historicky vyvíjel.


Karel Marx, Bedřich Engels

Konkurence izoluje individua mezi sebou.

 

 


Pramenem zla nejsou ideje,
ale společenské podmínky a zájmy z nich vznikající, které člověka naučily loupit a vraždit
- a zaštiťovat se přitom idejemi, třeba nejkrásnějšími


Poznámka: Jakmile ve společnosti vznikne jakýkoliv sociální jev, náboženství, nálada, hnutí či organizace, může to být vždy zneužito někým jiným a také se to běžně děje. Proto je vždy nutné rozlišovat sociální kořeny od toho, komu daný jev ve svých důsledcích nejvíce slouží, kdo jej k čemu využívá a zneužívá. I terorismus je dnes mocnými zneužíván, stejně tak jako boj proti němu.


V. I. Lenin

Revoluce se nedá vyvážet na bodácích.Kontrarevoluce se bohužel vyvážet dá


Třídní boj, stejně jako jiné boje ve společnosti,
probíhá nezávisle na tom zda si jej uvědomujemeNapravit historické křivdy lze jen křivdami novýmiKonkurence zplodila i potopila Titanic


Bedřich Engels
Boj o existenci, jejž ekonomové oslavují jako největší historickou vymoženost,
je normálním jevem v říši zvířat.


Walter Benjamin (pseudonym Detlef Holz) 1892 - 1940, německý literární a společenský kritik, spisovatel, esejista a filozof blízký "frankfurtské škole". Po nástupu Hitlera k moci emigroval, zabýval se rolí umění a literatury v moderní společnosti, teorií práva a původem násilí.


Walter Benjamin

Revoluce jsou záchrannou brzdou společnosti, která ustrnula.


Korupce, forma ekonomického boje vyvolaná konkurencí. Jejím předpokladem je vznik státu, jehož úředníci tak materializují svou výkonnou moc, zatímco druhá strana vztahu tak posiluje svou ekonomickou moc, kterou materializuje ziskem. V rámci tržních vztahů a soukromého vlastnictví je neodstranitelná, neboť se neustále rodí z rozporů mezi oddělenou výkonnou a ekonomickou mocí.


Terorismus či teror jsou pro Ottův slovník naučný, vydávaný v letech 1888-1908, natolik bezvýznamnými pojmy, že jim věnuje pouhých 6 řádek (pouze ve smyslu hrůzovlády ve Velké francouzské buržoazní revoluci), přestože např. falšování potravin zabírá tři stránky. Ani Marx se terorismem nijak nezabýval, s jeho kritikou jako sociálního jevu se setkáváme až později, u Lenina.


Bedřich Engels
Podstatný rozdíl mezi lidskou a zvířecí společností spočívá v tom, že zvířata nanejvýš sbírají, kdežto lidé vyrábějí.
Tento rozdíl umožňuje, aby člověk bojoval nejen o existenci, ale i o požitek a o zvyšování svých požitků... ne už o pouhé prostředky k existenci, nýbrž i o prostředky k rozvoji.


Jan Amos Komenský

Žádné naprosto divoké šelmy tak s sebou nezacházejí jako lidé s lidmi.


Karel Marx

Všichni chtějí konkurenci bez neblahých následků konkurence.


John A. Hobson
Pohnutkou k imperialistické expanzi nejsou zájmy národa jako celku,
ale jen zájmy jistých tříd, které mu vnucují tuto politiku pro svůj vlastní prospěch.


John Aktinson Hobson, 1858 - 1940, originální anglický ekonom, zabývající se mj. etickými stránkami ekonomie. Jeho práce "Fyziologie průmyslu", "Vývoj soudobého kapitalismu" a "Imperialismus" významně přispěly k ekonomické analýze světa na počátku 20. století. V r. 1897 mu bylo zakázáno přednášet na londýnské univerzitě ekonomii.


John A. Hobson
Pro třídu finančníků a spekulantů znamená imperialismus
prostředek k prosazení jejich soukromých obchodů na veřejné útraty.


Franz Mehring

Jezuitství byl katolicismus reformovaný na kapitalistickém základě.


Karel Čapek

Revoluce a diktatura, to nejsou žádné ideály ani programy..., jenom instrumenty.


Benjamin Franklin

Válka je loupež ...


Karel Marx

Způsob loupeže je určen způsobem výroby.


Karel Marx

Uhýbat před bojem vyžaduje více obětí než boj sám.


Charles Darwin

Největší agrese je agrese vnitrodruhová.Pojem "revoluce" označuje onu kvalitativní změnu ve vývoji, nikoliv způsob jakým byla provedena.
Vyjadřuje tedy obsah, nikoliv formu.


Karl von Clausewitz

Ve válce proti utlačujícímu režimu se z teroristy stává bojovník za svobodu.Nové formy a metody práce vždy umožňují a vyvolávají nové formy a metody boje.


V. I. Lenin
Marx sobě - ani budoucím vůdcům socialistické revoluce - nesvazoval ruce, pokud jde o formy, metody a způsoby převratu,
poněvadž velmi dobře věděl, jaká spousta nových problémů se pak vynoří, jak se během převratu změní celá situace,
jak často a pronikavě se bude měnit během převratu.


V. I. Lenin
... je to anarchismus, blanquismus, starý teror, akce jednotlivců odtržených od mas,
jež demoralizují dělníky a odpuzují od nich široké masy obyvatelstva, demoralizují hnutí a škodí naší revoluci.Pravda je první obětí války


PaedDr. Hymek Kmoníček, *1962, český arabista a diplomat, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky


PaedDr. Hynek Kmoníček

Zdrojem terorismu je chudý rolník, který má jenom motyku, a který ví, že i když s ní bude celý život poctivě pracovat,
bude mít na konci zase jenom tu motyku.Každý boj stmeluje bojovníky a rozrůzňuje diváky


V. I. Lenin

Válka není v rozporu s principy soukromého vlastnictví,
nýbrž je přímým a nevyhnutelným rozvinutím těchto rozporů.


Karel Marx

Monopol a konkurence se navzájem požírají


Bedřich Engels
Až do Darwina byla ... zdůrazňována harmonická souhra v organické přírodě ...
... Sotva byl Darwin uznán, viděli titíž lidé všude jen boj.
Obě pojetí jsou oprávněná v úzkých mezích, obě jsou stejně jednostranná a omezená.


V. I. Lenin

Individuální teroristické atentáty jsou neúčelnými prostředky politického boje


Nicolo Machiavelli

A tak všichni ozbrojení proroci zvítězili a ti neozbrojení podlehli


Karel Marx

Násilí je porodní bábou každé staré společnosti, která je těhotná společností novou

www.marxismus.cz