Dějiny netvoří lidé libovolně, vždy pod vlivem podmínek, v nichž žijí
a vždy proti vůli jiných, kteří mají podmínky odlišné.
Jejich úsilí se kříží a výsledkem je takový kompromis, který nikdo nechtěl.Dívej se na minulost z hlediska budoucnosti!


Giambattista Vico
Dějiny lidstva se od dějin přírody liší jen tím,
že jedny jsme dělali sami, zatímco druhé ne.


A. I. Gercen

Dějiny lidstva jsou pokračováním dějin přírody.


Vico Giambbatista (Gian Battista), 1668 - 1744, italský filozof, zakladatel moderní filozofie dějin. Proti tehdejšímu křesťanskému výkladu dějin jako historie spásy postavil vlastní cyklické pojetí dějin s vývojovými stádii a zákonitostmi.


Karel Marx
Aby se lidé nepřipravili o dosažený výsledek, aby nepozbyli plodů civilizace, jsou lidé nuceni, jakmile způsob jejich směnného styku ... už neodpovídá nabytým výrobním silám,
změnit všechny své tradiční společenské formy.


Například asijský výrobní způsob, jedna z forem uspořádání společnosti na přechodu od prvotní pospolitosti, vyznačující se silným centralizovaným státem, existencí tříd, neexistencí soukromého vlastnictví půdy a silnými pozůstatky rodové společnosti. Existoval v Asii, Africe i Americe.


Existence prvotně pospolné společnosti bývá někdy popírána především proto,
aby dějiny lidstva začínaly soukromým vlastnictvím.


Bedřich Engels
Než se otroctví stane možným, musí být dosaženo jistého stupně ve výrobě
a musí už nastat jistý stupeň nerovnosti v rozdělování.


Bedřich Engels
Otroctví ve Spojených státech nebylo založeno ani tak na násilí, jako na anglickém bavlnářském průmyslu. V krajích, kde nerostla bavlna nebo kde se, jako tomu bylo v pohraničních státech, nepěstovali otroci pro bavlnářské státy, vymřelo samo sebou, ... prostě proto, že se nevyplácelo.


Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb
Všem, kteří tuto zásadu zesměšňují, je třeba připomenout,
že je s naprostou samozřejmostí uplatňována v každé fungující rodině či nemocnici.


Soukromé vlastnictví - tj. osobní vlastnictví výrobních prostředků, jehož prostřednictvím se reprodukují sociální rozdíly a existence tříd. Nelze je zaměňovat s osobním vlastnictvím spotřebních předmětů, jehož prostřednictvím se sociální vztahy nereprodukují. Soukromé vlastnictví již není vztahem člověka a přírody, ale vztahem mezi lidmi.


Ve společenském vlastnictví je i v kapitalismu např.: Antarktida, moře a mořské dno s výjimkou několika kilometrů u pobřeží, Měsíc, vzdušný i kosmický prostor, vysílací frekvence a mnoho jiných prostředků, u kterých je soukromé vlastnictví vyloučeno, jako např. jaderné zbraně, řeky a pod. I kapitalismus je nucen soukromé vlastnictví omezovat.


Nezaměstnanost vzniká až v kapitalismu. Je to relativní přebytek lidí, zdánlivě porucha kapitalistického systému, ve skutečnosti však jeho nezbytná podmínka - vytváří rezervní armádu pracovních sil pro jeho živelný, neplánovitý vývoj. V kapitalismu ji nelze trvale odstranit, bez ní by tento systém nebyl schopen fungovat. Je totiž nástrojem ovládání zaměstnaných.


Hospodářská krize, tj. logický důsledek rozporu plánovitosti výroby v měřítku podniku a živelnosti výroby v celé společnosti, rozporu mezi individualismem výroby a společenskostí spotřeby. Je to cyklicky se opakující jev, vyplývající z podstaty tohoto výrobního způsobu a v jeho rámci neodstranitelný.Výrobní síly, to je souhrn lidských a materiálních stránek výrobyPracovní síly jsou souhrnem fyzických i psychických sil člověka uplatněných ve výroběVýrobní prostředky jsou hmotnou stránkou výroby


Pracovní předměty jsou tou částí přírody,
kterou si člověk přisvojil, aby na ni dále působil ve výrobě,
např. materiály, suroviny, polotovary a pod.


Pracovní prostředky je přetvořená část přírody, ovládaná člověkem, používaná k dalšímu působení na přírodu. Je v nich uložena zhmotnělá práce člověka. Jsou to nástroje, stroje, zařízení a pod.


Karel Marx
Dějiny nejsou nic jiného než sled jednotlivých generací, z nichž každá těží z materiálů, kapitálů, výrobních sil, které jí odkázaly všechny předchozí generace,
pokračuje tedy jednak za úplně změněných okolností v tradiční činnosti, jednak úplně změněnou činností modifikuje staré okolnosti.


Karel Marx

Největší výrobní silou budoucnosti je volný čas, v němž se člověk bude zdokonalovat.


Znalosti, zkušenosti, dovednosti a návyky, tedy lidské schopnosti, jakkoliv jsou individuální a neoddělitelné od jednotlivce, mají vždy původ ve společnosti; v ní byly vytvořeny, z ní byly získány a pouze v ní mohou být uplatněny.Dělba práce osvobozuje člověka od mnoha činností a umožňuje mu využívat práce jinýchHistorie, to je minulá politika


"Peníze dělají peníze", říká přísloví. Ne! To jen spojená lidská práce, živá a zhmotnělá, směněná za peníze, vytváří hodnoty, kterými se zaplatí, a ještě zbude nadhodnota, kterou získá ten, kdo si lidskou práci, minulou i živou, zaplatil. Peníze samy o sobě nikdy nic nevytvořily, nemají vlastní hodnotu, jen symbolizují hodnotu lidské práce.Výrobní síly jsou obsahem, výrobní vztahy formou téhož


Karel Marx

V dějinách není nejdůležitější, co člověk vyrábí, ale jak to vyrábí.


Bedřich Engels
... lidé sami dělají své dějiny, avšak v daném, je podmiňujícím prostředí, na základě už přejatých skutečných poměrů, z nichž hospodářské podmínky,
byť sebevíce na ně působí ostatní politické a ideologické podmínky, jsou přece jen v poslední instanci rozhodující...


Proletáři všech zemí - spojte se! Toto posmívané heslo je poznáním prosté skutečnosti, že se buržoazní vlastníci mezinárodně propojili již dávno a rovnocenným partnerem či protivníkem jim nemohou být národními zájmy či státními hranicemi rozdělení zaměstnanci.


Kapitál, tj. ekonomický vztah státem zajištěné nerovnosti mezi vlastníkem výrobních prostředků a pracovní silou, umožňující vkládat do oběhu prostředky s cílem dosáhnout zisk. Peníze se stávají kapitálem pouze tehdy, je-li za ně nakupována pracovní síla, schopná vytvářet nadhodnotu. Odnímáním této nadhodnoty dosahuje vlastník kapitálu zisku.


Bedřich Engels

Kapitál se rozmnožuje jen tenkrát, jestliže dává práci dělníkům.


Akumulace kapitálu, tj. proces přeměny části získané nadhodnoty v další kapitál. Tím dochází k hromadění kapitálu v úzkém okruhu vlastníků, k rozšířené reprodukci i celkovému růstu společenského bohatství, vytvořeného pracovní silou. Na onom bohatství se však jeho skuteční tvůrci podílejí minimálně.


Nadhodnota - forma nadproduktu v kapitalistické zbožní výrobě (za feudalismu to byla pozemková renta). Je to nezaplacená část dělníkovy práce; ta část, která není nutná k reprodukci jeho pracovní síly a rodiny. Jejím zdrojem je výlučně lidská práce v materiální výrobě. Její část však musí vlastník výrobních prostředků postoupit dalším vlastníkům ve sféře obchodu, reklamy a pod. i státu na udržení kapitalistických poměrů.


Odcizení - stav, kdy se lidská práce stává zbožím a její produkty hmotné i duchovní jsou majetkem nikoliv svého tvůrce, ale soukromého vlastníka výrobních prostředků, a vystupují pak proti svému tvůrci jako cosi cizího. Odcizení práce člověka je základem jeho odcizení sociálního.


Znehodnocování živelně vzniklé produkce má různé podoby, v současnosti i např. státem organizovaného ničení tzv. "zboží s falešnou značkou". I ono je produktem kapitalistické živelnosti. Stát, jako nástroj velkých vlastníků, zde poslušně plní svou funkci a potlačuje vlastníky menší.


Společenská nadstavba, to jsou ideje, instituce a vztahy určité konkrétní společnosti, vytvořené na základě dosaženého stupně rozvoje výrobních sil a jim odpovídajících výrobních vztahů. Jsou odrazem materiální základny společnosti a z ní vznikajících základních, tedy výrobních vztahů.


Společenská základna, to jsou základní vztahy vzniklé ve výrobě, rozdělování, směně a spotřebě, které na jedné straně umožňují rozvoj současných výrobních sil a na druhé straně rozhodujícím způsobem ovlivňují utváření ostatních společenských vztahů, idejí a institucí.


Materiální základna společnosti, to jsou především její výrobní síly člověkem vytvořené a využívané i jimi vyráběná produkce, člověkem spotřebovávaná.


Společensko ekonomická formace, tj souhrn podstatných rysů určité společnosti, které jsou utvářeny přibližně stejnými výrobními silami, vynucujícími si podobné uspořádání společnosti a v těchto podobných podmínkách vznikají v podstatě shodné společenské vztahy a ideje. Všechny podrobnosti se mohou lišit, podstata zůstává stejná.


Ideje, instituce a vztahy každé společnosti jsou ovlivňovány především vztahy vznikajícími ve výrobě a z těchto výrobních vztahů vždy bývají určujícími vlastnické vztahy k rozhodujícím výrobním prostředkům.


Výrobní vztahy si žádná společnost nemůže volit libovolně. Vznikají a udržují se pouze takové, které nejlépe odpovídají stupni rozvoje výrobních sil, umožňují jejich fungování a rozvíjení - jinak by totiž společnost degenerovala.


Výrobní síly, tedy souhrn rozhodujících výrobních prostředků i množství a schopnosti pracovních sil, to je určující základ společnosti. Lidstvo vždy vytváří pouze takové vztahy, ideje a instituce, jaké jeho výrobní síly potřebují, umožňují a dovolují. Pud sebezáchovy společnosti ji nutí odvrhnout vše, co rozvoj jejích výrobních sil brzdí.


V.I.Lenin: "Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším".V. I. Lenin
V akciových společnostech sedí pohromadě, úplně svorně, kapitalisté různých národů.
V továrně pracují společně dělníci různých národů. Pokaždé, jde-li o opravdu důležitou, významnou
politickou otázku, seskupují se podle tříd, a ne podle národů.


L. N. Tolstoj
Když čteš dějiny o tom, jak se vládlo, bojovalo, rabovalo a plenilo, napadne Tě ...
co se to loupilo a plenilo, a kdo to vyráběl?


Civilizace, tj. období po rozpadu prvotně pospolné společnosti (poprvé asi 7 tisíc let př. n. l.), v němž již člověk vyrábí nadprodukt, umožňující dělbu fyzické a duševní práce a soukromé vlastnictví, ale i rozdělující společnost na třídy ovládané a vládnoucí, které si vytvářejí stát, aby jim zabezpečil poměry dovolující si tento nadprodukt přivlastňovat, využívat, akumulovat a přerozdělovat. To zrychluje vývoj společnosti.


V. I. Lenin
Vzájemné spojení, sama společnost, kázeň, rozvržení práce se udržovaly jen silou zvyku, tradic,
autoritou nebo úctou, jíž požívali stařešinové rodu nebo ženy,
které v té době měly nejen rovnoprávné postavení s muži, ale často i vyšší.


Otrokářství, historicky první třídní společnost vzniklá na troskách prvotní pospolitosti. Otroctví různého rozsahu i různých forem se vyskytovalo ve většině společenství, ne všude však byli otroci hlavní výrobní silou. Společenství, která dosáhla schopnost vyrábět nadprodukt později, nevytvářela už zpravidla otrokářský, ale až feudální společenský řád a některá zůstala na úrovni prvotní pospolitosti dodnes.


Tak, jako dosud člověk chytal zvířata a odnímal jejich mléko, vejce a nakonec i kůži a maso,
začíná zajímat i lidi a odnímá jim výsledky jejich práce.
V mírnější podobě, které se říká pokrok, to trvá dodnes.


Feudalismus, vzniká rozpadem prvotně pospolné či otrokářské společnosti v epoše, v níž je hlavním výrobním prostředkem půda. Její vlastníci formou rent (naturálních, pracovních či peněžních) odčerpávají podstatnou část nadproduktu vytvářeného nevolníky či poddanými, kterým je půda dána do užívání.


Nezaměstnanost je důsledkem absurdního rozporu mezi přísnou racionalitou a plánovitostí výroby na úrovni podniku a iracionalitou i neplánovitostí v celospolečenském měřítku. Zatímco na úrovni podniku k nevyužívání lidských zdrojů dochází minimálně, v celospolečenském měřítku je tomu naopak. Zatímco v podniku člověk svou cenu má, ve společnosti ne.


Renesance, historické období zrodu rané buržoazie ve 14. - 16. století, v němž se jako její ideologie rodí i humanismus, směřující ke zlomení vlády katolické církve a její scholastiky. Šlo o vytvoření obrazu světa, založeného nikoliv na církevní autoritě, ale na vědění a rozumu.


Humanismus, úsilí o lidskost a důstojnost člověka, mající kořeny v antice. Historicky je to pokrokové ideové hnutí období renesance, doprovázející rozvoj rané buržoazie, snažící se o prolomení monopolu myšlenkové nadvlády katolické církve právě návratem k některým ideálům antiky, v níž tento monopol ještě neexistoval. Marxismus chce k důstojnosti člověka dospět odstraněním tříd.


Gabriel Bonnot Mably

Základním zdrojem všech neštěstí, která trápí lidstvo, je vlastnictví.


Gabriel Bonnot de Mably, 1709 - 1785, francouzský historik a publicista, protivník absolutistické monarchie, průkopník utopického a asketického komunismu, zastánce zákonného omezení soukromého vlastnictví. Přispěl k přípravě Velké francouzské buržoazní revoluce.


Gabriel Bonnot Mably
Lidé vyšli z rukou přírody naprosto rovni, bez jakýchkoli výsad.
Příroda nestvořila ani krále, ani otroky.


Gabriel Bonnot Mably
Lid má právo na sociální revoluci v případě, kdy se přesvědčí o skutečnosti,
že je podřízený nespravedlivým, nerozumným zákonům. Tato vzpoura ovšem nevede k nastolení
spravedlivé společnosti, je jen dílčím úkazem na cestě k takové společnosti.


Jean Jacques Rousseau
Onen člověk, který si poprvé obsadil jistý kus pozemku a prohlásil
"Tohle je moje", byl skutečným zakladatelem občanské společnosti.


Francis Bacon
Žádná vláda, ani sekta, ani hvězda neměly většího účinku a vlivu
na poměry společnosti lidské než tyto mechanické vynálezy.


Robert Owen
Člověk ... pracuje dnes pro jednoho pána, zítra pro druhého, pak pro třetího a další,
až se všechny svazky mezi zaměstnavateli a zaměstnanci rozemelou na odhad,
jaký bezprostřední zisk mohou jeden z druhého míti.


Občanská společnost, společnost formálně rovných vlastníků - občanů, vzniká po buržoazních revolucích v Anglii, Holandsku a Francii zrušením poddanství. Jedni vlastní výrobní prostředky a produkci, druzí pracovní sílu. Produkce ve formě zboží je směňována za pracovní sílu prostřednictvím peněz.Osobní závislost lidí byla nahrazena závislostí ekonomickou.


Claude Adrien Helvétius

Občan, to je vlastník.


V. I. Lenin: Imperialismus, to je nejvyšší stádium vývoje kapitalismu. Je charakterizován tím, že koncentrace výroby a kapitálu vyvolala vznik mezinárodních monopolů, vládne finanční kapitál a finanční oligarchie, rozhodujícím se stal vývoz kapitálu a bylo dokončeno rozdělení světa mezi mocnosti, takže už probíhá pouze přerozdělování.


Mehring: "Nietzsche byl sociálním filozofem kapitalismu".Friedrich Nietzsche
Život sám je svou podstatou přivlastňování, ... utlačování ... nejmírněji řečeno vykořisťování,
ale proč by se mělo stále používat takovýchto slov,
kterým již od pradávna je vtisknut pomlouvačný záměr.


Richard Cantillon
1680 - 1734, anglický ekonom
Práce statného otroka se dá ocenit dvojnásobnou hodnotou nákladů na jeho obživu.
 


Není vůbec náhodou, že ve stejném období probíhají hony na čarodějnice a čarodějnické procesy. Tato skvrna na lidských dějinách byla v obdobích svého vrcholu nejen vedlejším produktem, ale i přímou součástí procesů původní akumulace kapitálu, na kterém se přiživoval kdekdo, počínaje jednotlivými církevními hodnostáři až po místní mocné.


Arizace, likvidace Židů a zabavování jejich majetku německými fašisty za II. světové války i před ní; nebyla ničím jiným než opakováním původní akumulace kapitálu ve prospěch nových vlastníků - německé nacistické maloburžoazie.


Karel Marx, Bedřich Engels
Dějiny všech dosavadních společností
(přesně řečeno celé písemně dochované dějiny)
jsou dějinami třídních bojů.

 

 


Privatizace, ekonomický proces, jehož podstatou je převod výrobních prostředků ze společenského vlastnictví do vlastnictví soukromého. Spolu s ním však probíhá zpravidla i privatizace veřejných služeb a konečným důsledkem je vždy i privatizace moci.


Karel Marx
Celý systém kapitalistické výroby spočívá v tom,
že dělník prodává svou pracovní sílu jako zboží.


K. Marx: "Člověk by měl být tím, čím by mohl být".Karel Marx
Jako v náboženství vládne nad člověkem výtvor jeho vlastní hlavy,
tak v kapitalistické výrobě nad ním vládne výtvor jeho vlastních rukou.


Karel Marx
Kapitalistická výroba vyžadovala otrocké postavení lidových mas,
jejich přeměnu v najaté osoby.


Karel Marx
Původní akumulace kapitálu není nic jiného
než historický proces odlučování výrobců od výrobních prostředků.


Karel Marx
Lidé se stávají prodavači sebe samých teprve tehdy,
když byli připraveni o všechny své výrobní prostředky a záruky existence.


Karel Marx
Původní akumulace kapitálu není výsledkem kapitalistického výrobního způsobu,
ale jeho východiskem.


Karel Marx
V kapitalistické společnosti se vytváří volný čas pro jednu třídu tím,
že se celý život mas proměňuje v pracovní dobu.


Bedřich Engels
I pro otroky to byl pokrok. Váleční zajatci, z nichž se rekrutovala masa otroků,
podrželi nyní aspoň život, místo aby byli, jak se dálo dříve, zavražděni,
nebo dokonce, jako ještě dříve, upečeni.


Bedřich Engels
Lidé se stávali osvícenějšími. Místo původního surového vykořisťování vlastních spoluobčanů
byli vykořisťováni převážně otroci.


Bedřich Engels
Buržoazie od okamžiku, kdy se vyklubala z feudálního měšťanstva,
... je doprovázena stále a nevyhnutelně svým stínem, proletariátem.

Manifest Komunistické strany
Střední stavy, malý průmyslník, malý obchodník, řemeslník a rolník,
ti všichni bojují proti buržoazii, aby zachránili svou existenci jako střední stavy.

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

 

 


Bedřich Engels

Otrok je prodán jednou provždy, proletář se musí prodávat denně a každou hodinu.


Bedřich Engels
Jednotlivý otrok je majetkem pána, má zájmem pána již zajištěnou existenci, i když nuznou.
Jednotlivý proletář ... nemá existenci zajištěnou,
neboť jeho práce se kupuje jen tenkrát, jestli ji někdo potřebuje.


Bedřich Engels

Otrok byl majetkem pána, proletář je majetkem - aby se tak řeklo - celé buržoazní třídy.


Bedřich Engels
Rozvoj střední třídy, buržoazie, byl už neslučitelný s feudálním systémem;
feudální systém musel padnout.


Bedřich Engels

Naše pojetí dějin je především návodem ke studiu,
nikoliv pákou ke konstrukcím.


Bible, Epištoly sv. Pavla
Není zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
...Muž jest hlava ženy ...

(obdobné formulace obsahuje korán)Nový výklad historie nebývá zpravidla výsledkem nových objevů,
ale výsledkem nových zájmů


Bedřich Engels

Jak buržoazie, tak proletariát jsou dětmi nové epochy.


Bedřich Engels

Sotva začali lidé směňovat, hned byli sami směňováni.


Poddanství - forma osobní závislosti člověka pracujícího na půdě na jejím vlastníkovi. Zde se poprvé zřetelně oddělila práce nutná, ta byla ponechána k obživě pracujícího a jeho rodiny, tedy k jeho reprodukci, a nadpráce, která byla nejprve formou naturální, později i peněžní odváděna pánovi. Třídní protiklad se zprvu neprojevuje ostře, zostřuje se po změně naturálního hospodářství v peněžní.


Nevolnictví - zostřené poddanství, zpravidla pro bezzemky, kteří nebyli vázáni k půdě a měli tendenci odcházet do mírnějších panství a vznikajících měst. Bránilo jim i členům jejich rodiny stěhovat se, uzavřít sňatek a měnit povolání bez souhlasu feudálního pána.


Bedřich Engels
Všude tam, kde byl nějaký osobní poměr zatlačen poměrem peněžním, nějaká naturální dávka dávkou peněžní, tam nastupoval měšťanský poměr na místo feudálního ... .
Daleko dříve, než byly rytířské hrady prolomeny novými děly, byly podminovány penězi.


Karel Marx

Dějiny jsou přírodopisem člověka.


Ottův slovník naučný
Aby kdokoliv byl oprávněn žádat prostředky k výživě své ve výši společensky nutné, musí mít po ruce prostředky směnné téže hodnoty...
Aby však měl příležitost tolik hodnoty vyměňovat, musí být oprávněn žádat na určitých organisacích společenských, aby mu práci daly.


Bible, I. kniha Mojžíšova, XVII.12
Každý tedy pohlaví mužského ... obřezán bude,
... doma narozený i koupený za stříbro ...


Emile Durkheim
Určující příčina společenského jevu musí být hledána v předcházejících jevech společenských,
a ne ve stavech individuálního vědomí.


Aristoteles

Otrok je živý nástroj a nástroj je neživý otrok.Statisíce římských vojáků bylo zabito proto, aby byli získáni otroci,
kteří pak po pěti letech práce v dolech umírali vysílením.Antický svět zanikl proto, že své zdroje spotřebovával marnotratně, neproduktivně.


Karel Marx

Dělníci jsou právě tak vynálezem moderní doby jako stroje.Historie, to je minulá politika;
vědou se může stát teprve tehdy, až pominou zájmy při ní řešené a emoce z toho vyplývající.


Prvním příznakem schopnosti člověka vytvářet nadprodukt, tedy pracovat více než potřeboval k udržení svého života a rodu,
je výroba ozdob, která svědčí o tom, že člověk již měl volný čas a mohl se věnovat i něčemu jinému než opatřování životních podmínek a trávení.


Oliwer Cromwell

Ve společnosti nemá mít právo nikdo, kdo nevlastní majetek.


Oliver Cromwell, 1599 - 1685, anglický vojevůdce, politik, lord protektor. Nejvýznamnější  postava anglické buržoazní revoluce.


J. W. F. Hegel

Základem občanské společnosti je vlastnictví.


Bedřich Engels

Dějiny jsou výslednicí bojů mnoha protikladných zájmů -
co chce jeden, maří druhý, a výsledkem je vždy to, o nikdo nechtěl.


Člověk, aby mohl žít, je nucen měnit vlastnosti a vztahy věcí, které jej obklopují - přitom však mění také sám sebe.
Ale protože to umí jen ve společnosti ostatních, mění zároveň i své společenské vztahy.


John Desmond Bernal

Původně byly dějiny psány k bezostyšně propagandistickým účelům.
Později ... historik byl považován za tím většího vědce, čím méně se pokoušel vysvětlovat, proč došlo k jistým událostem.


Muammar Al-Kaddáfí

Námezdní dělníci jsou druhem otroků, ať mají sebelepší mzdu.

www.marxismus.cz