K. Marx: Přesto všechno můžeme křesťanství odpustit, neboť nás naučilo milovat děti.Karel Marx
Náboženství je povzdech utlačeného tvora, cit bezcitného světa, duch bezduchých poměrů.
Je to opium lidu.


Voltaire
Od časů smrti Syna svaté Panny nebylo pravděpodobně ani jediného dne,
ve kterém by někdo nebyl zabit v jeho jméně.


Stendhal

Jediným ospravedlněním Boha je, že neexistuje.


Karel Marx
Každé náboženství, které není jejich, je lidský výmysl,
kdežto jejich vlastní náboženství je zjevení boží.


Karel Marx
Náboženství je totiž sebevědomí a sebedůvěra člověka, který buď ještě sám sebe nenašel,
nebo už sám sebe ztratil.


Karel Marx

..... pozemské mocnosti přijímají formu mocností nadpozemských ....U všech "náboženských konfliktů" je třeba hledat ekonomické zájmy, které jsou za nimi ukryty


Ludwig Feuerbach
Onen svět jest tento svět v zrcadle fantazie - je to okouzlující obraz,
a ve smyslu náboženství je to vzor tohoto světa ... očištěný ode vší hrubé hmoty,
je to zkrášlený tento svět.


Fantazie -  obrazotvornost. Schopnost člověka spojovat ve svém vědomí reálné poznatky nereálným způsobem a vytvářet tak obrazy něčeho, co v reálném světě neexistuje. Není jen matkou náboženství, ale i umění. Spojí-li se reálné poznatky možným, i když ještě neexistujícím způsobem, stává se fantazie i nástrojem velkých objevů.


Karel Marx

Náboženské cítění je sociální produkt.


Evangelium sv. Lukáše, 1,8

I stalo se, když on úřad kněžský konal v pořádku třídy své.


Epištoly sv. Pavla
Každá duše vrchnostem poddána buď, neboť není vrchnosti, jediné od Boha;
a které vrchnosti jsou, od Boha zřízené jsou.


Ludwig Feuerbach
Nedám ani groš za takovou politickou svobodu,
která ponechává člověka otrokem náboženství.


Ludwig Feuerbach

Náboženství = dětství lidstva.


Ludwig Feuerbach
Náboženství je poezie .....
umění nežádá, aby jeho výtvory byly uznány za skutečnost


Ludwig Feuerbach

Pocit závislosti je základem náboženství.


Ludwig Feuerbach
Bezedné je lidské nevědění
a bez hranic je lidská obrazivost.


Ludwig Feuerbach
Síly, před kterými se člověk sklání v náboženství,
jsou jen výtvory nevědomého úsudku a bázlivého duševního stavu.


Polyteismus, pro období přírodního náboženství a polyteismu používá křesťanská věrouka nevědecký termín "pohanství", v širším slova smyslu znamená i hanlivý termín pro uctívání jiného boha či neznabožství vůbec. Polyteismus je ideovou reakcí na dělbu práce a z ní vznikající první sociální diferenciaci společnosti, božstva jsou postupně personifikována pro vzoru prvních pozemských vůdců.


Monoteismus, jeho základním prvkem je hierarchie bohů a nikoliv "jednobožství", protože ve všech monoteistických náboženstvích ve větší či menší míře přežívají prvky polyteismu v podobě nižších mystických bytostí. Tato centralizace božstev je odrazem centralizace moci na zemi - vznik velkých říší je provázen vznikem velkých náboženství.


Animismus - představa o existenci nemateriálních, duchovních bytostí a víra v možnost člověka stýkat se s nimi. Animistické představy jsou základním prvkem všech současných náboženství.


Totemismus - nejstarší prvobytná představa o existenci rodového spojení lidské skupiny s určitým druhem zvířat, rostlin či neživých předmětů. Objekt úcty (totem) se považoval za předka, zakladatele rodu nebo kmene.


Ateismus - neznabožství, popírání existence bohů; jedna z podstatných stránek materialistického chápání světa. Vznikl až jako protipól náboženských přestav a rozvíjel se vždy jimi potírán. Jeho první formy nacházíme u Thaleta, Anaximena, Anaximandra a Herakleita. V antice dosáhl vrcholu v dílech Demokrita, Epikura a Leukippa, v německé klasické filozofii u Feuerbacha. U mnohých myslitelů byl skrytý, s ohledem na existující společenské podmínky velmi opatrný.


Například křesťanské Vánoce navazují na tradice, rozšířené na mnoha místech severní polokoule již před křesťanstvím. Jsou především oslavou slunovratu, návratu tepla, světla a s nimi spojené vegetace, jako zdroje obživy. I většina dalších tradic má své prosté materiální kořeny.


Mnohé myšlenkové směry řeší onen rozpor mezi vírou a životními zkušenostmi či vědou odlišně. Např. deismus předpokládá, že bůh je prapříčinou světa, ale stojí mimo něj a nepůsobí na vývoj přírody i společnosti. Náboženský dualismus uznává existenci dvou světů - přirozeného a nadpřirozeného. Jde o kompromisy mezi vědou a vírou.


Karel Marx

Náboženství je seznamem teoretických bojů lidstva.


Antropomorfismus, přičítání lidských vlastností a schopností jiným součástem přírody či lidským výtvorům. Vkládání rozumu, vůle i citů do přírody, při čemž jsou těmto jevům zpravidla odnímány jiné vlastnosti člověka, jako např. smrtelnost a zranitelnost. Toto "polidšťování" přírody pak vedlo k absolutizaci, čímž se tato první božstva stávala mocnějším než člověk.


Divošství, období ve vývoji lidstva, charakterizované orientačně použitím kamenných nástrojů, ohně, luku a šípu, počínajícím usídlením, ručním tkaním a skupinovým manželstvím. Jde o přibližnou shodu s archeologickým pojmem "doba kamenná".


Barbarství, období vývoje lidstva v němž se už rozvíjí hrnčířství, chov domácích zvířat, pěstování rostlin, staví kamenný a cihlový dům, taví se kovy a existuje párová rodina. Jde o přibližnou shodu s dobou bronzovou a železnou. Tato charakteristika má však na různých územích určité odlišnosti.


Nominalismus, hlavní opoziční proud uvnitř scholastiky, jehož nositeli jsou materialisticky orientované měšťanské vrstvy a z nich vznikající buržoazie. Šlo odmítnutí reálné existence obecných pojmů ve sporu s idealistickým realismem, který ji prosazuje. V podstatě jde o to, zda existují např. dobro, spravedlnost, láska aj. jako takové, či jde jen o pojmenování společných znaků toho, co existuje pouze prostřednictvím jednotlivého.


Ve většině evropských jazyků je název "náboženství" odvozen z latinského "religo" - spoutávám.
To plně vystihuje podstatu náboženství
i jeho význam pro vládnoucí síly v historii.

Karel Marx, Bedřich Engels
Každý vládnoucí vztah byl postupně prohlášen za vztah náboženský
a proměněn v kult, v kult práva, kult státu a pod.

 

 


Paul Henrich Dietrich Holbach

... slova bůh, duch, rozum atd. ... nám překážejí hledat přirozené příčiny poznaných jevů.


Holbach: "V přírodě jsou pouze přirozené příčiny a účinky."Paul Henrich Dietrich baron von Holbach, 1723 - 1789, německý, poté francouzský filozof, mechanický materialista a senzualista, osvícenec. Bojoval proti nadpřirozeným výkladům světa a všem druhům náboženství. Jeho hlavní spis "Systém přírody" byl na příkaz francouzského parlamentu spálen.


Denis Diderot

Předpokládat, že existuje nějaká bytost, která je mimo hmotný vesmír, je nemožné.


G. W. F. Hegel

Musel jsem odstranit vědění ... aby zbylo místo pro věření ...


Pietro Pomponazzi

Věrouka ... slouží k udržování mravnosti v prostém lidu, neobsahuje ani pravdu, ani lež.


Pietro Pomponazzi (profesor scholastiky)
Bůh světu buď vládne, nebo nevládne. Jestliže nevládne, jaký je to bůh?
Jestliže vládne - proč tak krutě?


Karel Marx
Čím více vkládá člověk v boha,
tím méně zůstane v něm samotném.


Karel Marx

Člověk dělá náboženství, náboženství nedělá člověka.


V. I. Lenin

Strach stvořil bohy.


Michel Montaigne
Náboženství není nic jiného než jejich vlastní výmysl, vytvořený proto,
aby byl lid udržen na uzdě a v područí.


Montaigne: "Každý nazývá barbarstvím vše, nač sám není zvyklý."Michel Eyquiem seigner de Montaigne, 1533 - 1592, francouzský spisovatel a materialistický filozof pozdního humanismu, autor Esejů, jejichž vliv sahal až do 20. století. Skepsí bojoval proti scholastice a náboženským dogmatům. La Mettrie jej nazval prvním Francouzem, který se odvážil myslet.


Islám, jedno ze světových náboženství, přísně monoteistické; základní postavou je Alláh, odvozený od starozákonního boha. Vzniklo v Západní Arábii v 7. století př.n.l. jako ideový odraz rozvíjející se třídní společnosti a státu. Ospravedlňuje a upevňuje sociální nerovnost i podřadné postavení ženy. Nabádá k pokoře a odevzdanosti, odvádí lidi od sociální reality k očekávání posmrtného štěstí, vykazuje vlivy judaismu a křesťanství. Jeho zakladatelem je prorok Muhammad, zdrojem věrouky je Korán. Věřící (muslimové) jsou rozděleni podle chápání víry na šíity a sunnity. Politickým hnutím opírajícím se o islám je islamismus.


Immanuel Kant králi Bedřichu Vilémovi II
Abych předešel i jen nejnepatrnějšímu podezření, považuji za nejjistější
prohlásit Vašemu královskému Veličenstvu,
že se nadále zdržím veškerých veřejných projevů týkajících se náboženství...


Friedrich Nietzsche

Člověk nesmí jít do kostelů, chce-li dýchat čistý vzduch.


Friedrich Nietzsche
... je náboženství více prostředkem k překonání překážek, k možnosti vládnout:
jako pouto, které svazuje vládce i poddané ...


Miguel de Unamuno
Věřit v nesmrtelnost duše, znamená přát si, aby duše byla nesmrtelná,
ale přát si to takovou silou, aby toto přání bylo schopno rozšlapat rozum
a jít dále než on.


Miguel de Unamuno y Jugo, 1864 - 1936, španělský spisovatel a filozof, všestranný literát, zabývající se především duchovní krizí Španělska a křesťanství, otázkami existence a vztahem člověka k Bohu, rozpory mezi vírou a rozumem.Náboženství je duchovní zbraní, a má-li sloužit dobře,
musí se stejně jako ostatní zbraně vyvíjet a přizpůsobovat novým podmínkám


Bedřich Engels

Náboženství je fantastický odraz lidských věcí v lidské hlavě.


Bedřich Engels

Nikdo nezachází s bohem hůře než přírodovědci, kteří v něj věří.


Robert Owen
Ve všech náboženstvích, jež byla dosud vnucena lidským myslím,
byly hluboké, nebezpečné a politováníhodné principy nesvornosti.


Michel Montaigne
Naše náboženství bylo vytvořeno proto, aby byly vykořeněny nectnosti,
ve skutečnosti je však zakrývá, živí a podněcuje.


Bedřich Engels
Tento (křesťanský) bůh je produktem dlouholetého procesu abstrakce,
koncentrovanou kvintesencí mnoha dřívějších kmenových a národních bohů.


Bedřich Engels
Náboženství ... obsahuje vždy zděděný materiál ... Ale změny, které se s tímto materiálem dějí,
vyvěrají z třídních vztahů, tedy z ekonomických vztahů lidí, kteří tyto změny uskutečňují.


Karel Marx
Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu,
znamená žádat jeho skutečné štěstí.


Karel Marx

Kritika náboženství je počátkem kritiky slzavého údolí, jehož svatozáří náboženství je.


Karel Marx
Kritika náboženství končí učením, že člověk je nejvyšší bytostí pro člověka,
tedy kategorickým imperativem, svrhnout všechny poměry,
v nichž je člověk poníženým zotročeným, opuštěným, opovrženým tvorem.


Albert Einstein
Doktrína osobního Boha zasahujícího do přírodních událostí se nikdy nedá vědou reálně vyvrátit,
protože může vždy najít útočiště v těch oblastech,
do kterých věda ještě nevstoupila.


Stanislav Kostka Neumann

První bůh byl náčelník, který se stal legendou


Stanislav Kostka Neumann
Odsuzujeme-li dnes náboženství jakou zbytečný a zhoubný přežitek,
nemůžeme a nechceme tím škrtnout z dějin ani jeho bývalou slávu, moc a ukrutnost,
ani kulturní statky, jejichž nepřímým původcem bylo.


Stanislav Kostka Neumann
Jako veškeré lidské dílo vyvíjelo se i náboženství s vývojem výrobních poměrů
od jednoduchého a konkrétního ke složitému a abstraktnímu.


Stanislav Kostka Neumann
Vynalézaví lidé si vymýšleli a formovali bohy
podle obrazu svého a podle potřeb své kasty nebo třídy.


Stanislav Kostka Neumann

... organizovaná soustava pověr, kterou nazýváme náboženstvím ...


Karel Marx
Kritika náboženství je kritikou tohoto slzavého údolí, jemuž náboženství tvoří svatozář.
Kritika nebe se takto mění v kritiku země, kritika teologie v kritiku politiky.


Xenofanes
Kdyby býci a lvi měli ruce, a mohli vytvářet umělecká díla,
pak by též zobrazovali bohy a dávali jim takové podoby,
jako mají sami.


Xenofanes z Kolofontu,cca 570 - cca 470 př.n.l., řecký elegický básník, satirik a materialistický filozof, zakladatel filozofické školy eleatů. Pokoušel se formou didaktické poezie reformovat tradiční řecké antropomorfistické představy a mytologii, zastával monoteistické pojetí boha. Z jeho díla se zachovaly pouze zlomky.Náboženství je vztah ke skutečnosti prostřednictvím neskutečnéhoBůh je chápán jako neosobní původ všeho jsoucna


Věřit něčemu je hezké a potřebné,
ale vědět, znamená pro člověka více.
Ještě lepší je něco udělat.


Víra musí být pevná, nikoliv slepá.
Slabá víra člověka demoralizuje, slepá jej znemožňuje.Slepá víra v cokoliv brání člověku přijímat pravdu kdykoliv se dostává do rozporu s jeho vírou.


T. G. Masaryk

Stát chrání církev a církev stát - slouží mu jako duchovní policie.


Johan Wolfgang Goethe

Kdo má vědu, nepotřebuje náboženství.


Ivan Petrovič Pavlov

Náboženství je pro slabochy, silní ho nepotřebují.


J. J. Rousseau

Náboženství nás nutí věřit, že lidé jsou nerovni proto, že tomu tak chtěl sám Bůh.Náboženství na jedné straně společnost integruje, často velmi nemilosrdně,
na druhé straně ji však stejně nemilosrdně dezintegruje.


Papež Lev XIII
Důvěřujte křesťanským zaměstnavatelům, kteří s takovou péčí a slušností se starají o vaše mzdy a současně vás poučují o vašich právech a povinnostech. Vynasnažte se, abyste duchem pokory discipliny a lásky k práci ukázali být vždy hodni vznešeného jména křesťanských dělníků. Milujte své pány!


Papež Pius IX
Podle Ježíše Krista chudí nemají litovat nad svým stavem,
protože samotná chudoba jim připravila lehčí cestu ke spasení,
jestliže trpělivě snášejí svou bídu.


Émile Durkheim

Bůh je obrazné vyjádření společnosti.


Durkheim Émile, 1858 - 1917, francouzský sociolog. Věnoval se hlavně sociologii náboženství, morálky a práva, ale i obecné sociologické metodologii a dělbě práce. Propagoval náboženství bez boha, prosazoval sekularizaci školy, ztotožňoval částečně náboženství s morálkou. Pozitivně se odlišoval od dobových subjektivně idealistických a teologických koncepcí.


Klérus, v katolicismu církevní aparát s vnitřní hierarchií, který je nadřazen laikům, tj. věřícím, jehož prostřednictví je řízena církevní organizace. Podobný, zpravidla profesionální systém si pod různými názvy se stejným obsahem vytvářejí i ostatní náboženství po celé období civilizace. Vždy je to doprovázeno snahou tohoto aparátu ovlivňovat celou společnost, nejen církev.


Klerikalismus - tendence k politizaci náboženství. Snaha kléru o prosazení svého vlivu v ekonomickém, duchovním i politickém životě společnosti zpočátku přímo prostřednictvím kněží, v současnosti především prostřednictvím vlastních, jimi ovládaných politických stran, odborových, zájmových, hospodářských i jiných organizací a sdružení. Je patrná u všech náboženství, majících vlastní aparát.


Tradičně vyšší religiozita žen ve většině kultur je důsledkem vyšší emotivnosti žen, ale i po tisíciletí nižších možností jejich společenského uplatnění a vyššího stupně závislosti v souvislosti s jejich postavením v patriarchální společnosti a silnějšími vazbami na rodinu a výchovu potomků.Náboženství je teoreticky zdůvodněná, organizovaná a institucionalizovaná
víra v nadpřirozené bytosti.


Lucretius

Ke kolika špatnostem dokázalo radit náboženství.


T. G. Masaryk

Nemodli se, ale jednej!


T. G. Masaryk

Lid propadlý pověrám se nikdy nemůže osvobodit.Bozi jsou produktem lidských tužeb a strachu


Albert Einstein

Slovo bůh pro mne není nic víc než označení výtvoru lidské slabosti.Náboženství nebylo zdrojem, ale produktem vývoje


Například Charles Darwin dlouhou dobu váhal se zveřejněním své práce, neboť se obával reakce nábožensky orientované společnosti. Po prvním vydání své knihy o původu druhů vsunul do závěru slovo "Stvořitel", neboť pro něho, jako vystudovaného teologa žijícího v náboženském prostředí, bylo neúnosné stát otevřeně proti náboženství a autoritě Bible.


G. B. Shaw

Varuj se člověka, jehož bůh je na nebesích!


Sekularizace, proces odpoutávání se společnosti od náboženství započatý v novověku, zesvětšťování společenského života, odluka církve a státu. Průvodním jevem je i částečné zcivilňování se církví a náboženského života a nahrazení dosavadního přímého působení církví a duchovních v politice vytvářením vlastních politických stran.


Pius XI.

Nelze být zároveň řádným katolíkem a opravdovým socialistou.Jediným důkazem neexistence boha je to, že jich je tolik


Lékař, který vybaven vědou, denně bojuje o lidský život, ať dělá vše co umí, se přece jen bezmocný setkává stále se smrtí.
Kdyby propadl pocitu marnosti, byl by zbytečným; kdyby se stal cynikem, byl by nebezpečným.
Jak snadné je v tuto chvíli uvěřit, že Bůh to tak chtěl, a večer se s čistou myslí radovat se svými potomky.


Křesťanství, významné světové náboženství, rozdělené na tři směry: katolicismus, pravoslaví a protestantismus a mnoho menších odnoží. Vzniklo na počátku našeho letopočtu na východě Římské říše jako náboženství otroků a chudých, postupně bylo přijato vládnoucími třídami coby integrující nástroj ovládání lidí za státní náboženství. Jako pozůstatek předchozího polyteismu je zde ústřední postavou trojjediný Bůh, zdrojem věrouky je Bible. Pěstuje utěšující představy posmrtného života a rovnosti před Bohem, které mají jako dočasnou zakrýt nerovnost pozemskou.


Islamismus, radikální hnutí fundamentalistického islámského duchovenstva, původně podporovaného Západem proti sílícím levicovým tendencím v muslimském světě. Po jejich porážce se obrátil proti domácím sekulárním vládám a po ztrátě podpory i proti svým dřívějším podporovatelům. Usiluje o politickou moc a pro své národně osvobozenecké rysy je mnohde přitažlivý pro široké masy i pro část muslimské buržoazie a inteligence. Je reakcí na ekonomické, vojenské, politické a kulturní pronikání Západu do arabského světa i na postavení muslimských emigrantů ve vyspělejších zemích.


Judaismus, starověké židovské náboženství, z něhož vychází křesťanství i islám. V důsledku vytlačení židovských kmenů z původních území došlo k jejich rozptýlení po světě a decentralizaci náboženství, které odolalo vnějším vlivům a je jediným spojovacím prvkem mezi potomky původních Židů. Tradice judaismu a trpký osud jeho vyznavačů jsou zneužívány politickým hnutím zvaným "sionismus", které však má spíše světský než náboženský charakter.


Sionismus, původně národně osvobozenecké hnutí evropských Židů, požadujících obnovu židovského státu a emancipaci judaismu. Po vzniku Izraele však v tomto hnutí sílí nacionalismus a šovinismus, usiluje nejen o obranu státu, ale také o upevnění jeho vlivu a územní expanzi, objevují se v něm i rasistické prvky. Proto je odmítán částí i ortodoxních Židů, avšak je podporován židovskou buržoasií zejména v USA.


Bedřich Engels

Víra je soukromá věc každého člověka.


V. I. Lenin

Každý musí mít úplnou svobodu vyznávat jakékoliv náboženství, nebo nevyznávat žádné náboženství,
tj. být ateistou, kterým každý socialista obvykle i bývá.


Karel Marx

Zrušit náboženství jako iluzorní štěstí lidu, znamená žádat skutečné štěstí.


Karel Havlíček Borovský


 Bůh, náš Otec, pro chování
deset nám dal přikázání;
ale církev, rodná máť
zkrátila je v jedno: Plať!

 

 

 


Max Born

Lidé, kteří tvrdí, že studiem věd se člověk stane ateistou, musí být dost hloupíPro svá selhání vymysleli kriminalisté termín "neznámý pachatel".
Ze stejného důvodu už dávno před tím vytvořil člověk bohy.

www.marxismus.cz