S. K. Neumann    Anti-Gide, Intelektuálština (úryvky)

  Intelektuál je zvláštní odrůda vzdělaného člověka měšťanské epochy. Není to jen vzdělanec; pravého vzdělance si představujeme obyčejně a právem jako člověka správně informovaného, spolehlivě pracujícího, rozlišujícího dobře dobré od špatného, podstatné od nicotného, potřebné od balastu. Není to také jen učenec, u něhož vídáme často odbornou specializaci zcela vzdálenou veřejnosti a otázek hýbajících světem. A není to ani pouhý básník nebo umělec; velkým umělcem může být i pologramotné dítě. Intelektuál je obyčejně tohle všechno dohromady, něco v primitivním stavu a něco na druhou, a vzdělancovy ctnosti bývají u něho převráceny v osamocenost stroze individualistickou a nejčastěji také v exklusivnost krajně idealistickou. Je to krajní důsledek dělby práce na tělesnou a duševní, která vědomí "myslitelovo" oddaluje od skutečného světa a přivádí je na "čisté" myšlenky teoretické, filozofické, poetické atd.

  Buržoa bývá kreslen jako pán v kožichu. Ten kožich znamená jeho lidskou důstojnost. Navrchu je drahé sukno, svědčící o jeho majetku a sociálním stupni; vespod je kožešina. Ta by mohla znamenat třeba jeho kulturu. Obyčejný buržoa má tedy asi pravou, že ji nosí vespod, že ji neukazuje. Intelektuál je však měšťák, který nosí - obrazně řečeno - kožich obráceně, s kožišinou navrch: je to člověk, který se svou kulturou honosí, je to měšťák, který se svou kulturou může honosit. Ale u něho je tohle také smysl života, jeho specializace, jež vede k onomu pokroucení lidské bytosti, kterou nazýváme překultivovaností. Intelektuál je buržoa překultivovaný.

*

  Buržoa je starý dravec a dnes, kdy běží o jeho bytí, se už ani nestydí. Kdežto zjemnělý intelektuál, nesnáší dobře těchto metod, které buržoasie dává provádět padouchům z lidu. Vedle toho bere vážně stará měšťanská hesla o svobodě, potřebuje jich pro sebe, pro své rozmary, nálady a nápady a pak i pro projevy své izolované osobnosti nekonformní s brutálností náčelníků své třídy i se znepokojující divokostí doby. V této situaci vypadá jako činitel protiburžoasní, mluví dokonce proti měšťákům. A ještě více: věří, že není měšťák. Vždyť se přeci povznesl nad všechny třídy, vždyť jeho panstvím je oblast ducha, nad kterou se vznáší taková krásná, čirá, vznešená SVOBODA!

*

Liberální individualismus je podstatou každého intelektuála.

*

Poznámka editora: Tuto knihu napsal autor v době, kdy bylo Václavu Havlovi pouhých 7 měsíců.

www.marxismus.cz