Hlas lidu - hlas boží!


Bedřich Engels
Máme-li prozkoumat hybné síly, které se skrývají za pohnutkami historicky jednajících lidí,
... nesmíme si příliš všímat pohnutek jednotlivců, byť sebevýznamnějších, nýbrž pohnutek,
které uvádějí do pohybu veliké masy, celé národy a v každém národě zase celé třídy.


V. I. Lenin
Vládce ... je jen splávkem, který plave v proudu. Zdá se, že tento proud vede, ale ve skutečnosti je tímto proudem nesen.
Stoupá a klesá s jeho hladinou. Čím více tomuto proudu rozumí ... tím lépe.
Ale nesen je i tehdy, jestliže tomuto proudu nerozumí ... nesen je i proti své vůli.


Bedřich Engels

Má-li společnost technickou potřebu, pohání to rozvoj vědy více než 10 univerzit


Karel Marx

Kořenem člověka je člověk


Charles Darwin

".... žádné nemluvně samo od sebe nezačne číst, psát a pracovat."


Fašismus, extrémně pravicová ideologie a hnutí velké finanční buržoazie, vznikající a sílící vždy, když je její panství ohroženo. Opírá se o nespokojenou maloburžoazii a radikální masy, obrací jejich aktivitu ve prospěch pravice, slouží k násilnému potlačení levice. Je zálohou buržoazie při selhání poslušnosti "demokratického" systému, který nahrazuje otevřenou diktaturou v čele se silným jedincem, opřeným o ozbrojenou moc.


Fašismus a nacismus je totéž.
Je to spojení vypjatého nacionalismu a sociální demagogie se zájmy ohrožené buržoazie


Maoismus, maloburžoazní, ultralevicový, pseudoradikální čínský výklad marxismu, akcentující tradiční čínské prvky sinocentrismu a konfucianismu, přeceňující význam své země, vůli vůdce a podceňující objektivní podmínky. Svým pojetím revoluce je blízký trockismu. Jsou v něm obsaženy i prvky anarchismu a sociálního darwinismu. Spolu se stalinismem výrazně poškodil mezinárodní revoluční hnutí.(viz Mao Ce-tung)


Trockismus, maloburžoazní, ultralevicový, zjednodušený, pseudoradikální výklad marxismu, usilující o světovou revoluci ihned, bez ohledu na objektivní podmínky, mající prvky anarchismu, přeceňující ozbrojený boj a úlohu vůdců. Charakteristická je pro něj Trockého teorie "permanentní revoluce".


Formální vzdělání je velmi důležité, ale nelze je přeceňovat. Většina významných objevů v historii lidstva byla učiněna samouky a naopak většina vysokoškoláků ve svém oboru nikdy žádný objev neučinila. Je to zákonité: Na počátku je objev, z něho vzniká věda a teprve poté je možné studovat ji na vysoké škole.


Avanturismus, sklon člověka k dobrodružnému až nezodpovědnému jednání, riskování, podceňování reálných podmínek, spoléhání na náhodný úspěch. U jednotlivců ve vedoucím postavení je často důsledkem podcenění zájmů těch, kterými byli do tohoto postavení vyzdviženi, a přeceňování vlastních subjektivních záměrů.Myslitele nehodnotí historie podle jeho omylů, politika podle jeho dobrých úmyslů,
rozhodující je vždy jen výsledek - tedy to, co jej přežilo


Karel Kautsky
Cožpak by dodnes byla Pythagorova věta neznámá, kdyby byl Pythagoras vůbec neexistoval, ...
cožpak bychom bez Newtona nevěděli, co je to zákon přitažlivosti? Cožpak bychom dodnes
cestovali v poštovních vozech, kdyby nebyl Stevenson vynalezl lokomotivu?


Robert Owen

... charakter člověka se tvoří pro něho, nikoliv jím samým ...


Claude Henri Saint-Simon

Práce je zdrojem všech dobrých vlastností.


Bedřich Engels
Jako je historie vývoje lidského zárodku v matčině těle jen zkráceným opakováním miliony let
trvajícího vývoje našich předků, tak i duševní vývoj lidského mláděte
je jen opakováním intelektuálního vývoje týchž předků ... .


Bedřich Engels
Představa, jako by významné státní politické činy byly v dějinách rozhodující, je tak stará
jako dějepisectví samo a je hlavní příčinou, že se nám tak málo zachovalo o vývoji národů,
který se uskutečňoval v pozadí těchto hlučných výstupů a opravdu směřoval k pokroku.


Frank Thiess

Nejsou to jednotlivci, kteří dělají dějiny, naopak dějiny si nacházejí vhodné jednotlivce.


Albert Einstein
Jednotlivec je schopen myslet, cítit, toužit a pracovat samostatně,
je však tak závislý na společnosti, že je nemožné uvažovat o něm
nebo rozumět mu mimo rámec společnosti.


Vladimír Neff
Stačilo, že fašismus a nacismus vyhlásil boj komunismu, stačilo, že zaměřil nepokoj mas
k cílům jiným než k sociální revoluci, aby kapitalistická buržoazie přivítala příchod těchto
dvou režimů s úlevou a aby jim poskytla finanční i politickou podporu.


Frank Thiess

V člověku se spojují nejnepochopitelnější protiklady do dynamických činitelů pokroku.


Stanislav Kostka Neumann

Trockismus je vzpoura inteligentů.


Stanislav Kostka Neumann, 1875 - 1947, český básník prozaik a publicista, literární a výtvarný kritik. V mládí sociálně orientovaný anarchista. Po návratu z 1. světové války a pod vlivem říjnové revoluce v Rusku se stal důsledným marxistou. Autor Dějin Francouzské revoluce, Dějin lásky, Dějin ženy, Anti Guide, aj.


Stanislav Kostka Neumann
Fašismus je jen posledním křečovitým pokusem vyžíračů zachránit nebo alespoň prodloužit
vykořisťovatelský systém před naléhavým tlakem nové spravedlnosti a nové svobody,
které se tak nutně zrodily z liberalismu, z jeho rozporů a na jeho troskách.


Karel Kautsky, 1854 - 1938, německý sociálně demokratický politik, historik a ekonom, popularizátor marxismu. Na jedné straně odmítal pravicový revisionismus a na druhé straně i bolševismus. Později přešel na pozice sociálního darwinismu. Byl v různých fázích svého vývoje rozporně Engelsem i Leninem.


Sociální darwinismus, naturalistické pojetí společnosti a dějin, absolutizace společnosti jako součástí přírody, neuznání vzniku zákonitostí společenského vývoje. Jednoznačně preferuje působení přírodních zákonů ve společnosti, zejména boje o existenci a přirozeného výběru (nelze však jejich omezené působení ve vztazích lidí nevidět!). Sociální nerovnosti chápe jako geneticky dané.


Bedřich Engels
Že se ten či onen velikán, a právě on v této určité době a v této dané zemi objeví,
je ovšem pouhá náhoda. Ale škrtněme ho, a bude poptávka po náhradě a tato náhrada se najde,
dobrá nebo špatná, ale během doby se najde.


Stalinismus, nevědecké označení krutých metod, používaných J.V.Stalinem. Nepramenily pouze z jeho osobních vlastností, před kterými varoval Lenin, ale byly vyvolány i objektivními vnějšími a vnitřními podmínkami, tradicemi carského despotismu, nedostatkem zkušeností z fungování demokracie, zděděnou zaostalostí, rozporuplností země i neustálými vnitřními a vnějšími tlaky. Opakovaly se i jinde a poškodily komunistické hnutí. Tento pojem však bývá používán jako nadávka odsuzující vše komunistické.


Vladimír Iljič Lenin
Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká nebo co si o sobě myslí,
ale podle toho, co dělá.


Karel Marx

Teprve krásná hudba probouzí hudební smysl člověka.


Bedřich Engels

... chceme být lidmi, ne pouhými individui.


Karel Marx
Lidská podstata není žádné abstraktum, tkvící v jednotlivém individuu.
Ve své skutečnosti je to souhrn společenských poměrů.


Helvetius

Lidé se nerodí tací, jací jsou, ale stávají se jimi.


Karel Marx

To, co máme, deformuje to, co jsme.


Emile Durkheim
Kolik je představ a citů, které získáváme skutečně sami? Velmi málo.
Každý z nás mluví jazykem, který sám nevytvořil: nacházíme ho už hotový.


A. S. Makarenko
Ať chceš nebo nechceš, někam patříš.
Jak hodně tam patříš, to už záleží jen na tobě.


Makarenko Anton Semjonovič, 1888 - 1939, spisovatel a pedagog, klasik sovětské pedagogiky, zakladatel teorie kolektivní výchovy.


Ján Jessenius, 1566 - 1621, slovenský humanista působící v Čechách, lékař, filozof, profesor a rektor Univerzity Karlovy, osobní lékař Rudolfa II. a Matyáše. Pro účast ve stavovském povstání popraven na Staroměstském náměstí v Praze.


Ján Jessenius

Králové přicházejí a odcházejí, ale lid, jako jediný zdroj moci, je věčný.


Karel Marx

Skutečné bohatství jednotlivce závisí zcela na bohatství jeho skutečných vztahů.


Karel Marx

Teorie se v národě uskutečňuje vždy jen potud, pokud je uskutečněním jeho potřeb.


Elity pocházejí z lidu, tak jako smetana z mléka.
Vyplavou nahoru, a spolu s nimi i všelijaké svinstvo.
A když se to začne vařit, nakonec zůstane z obojího škraloup.


Poznámka: Ještě nedávno byl nejmocnějším mužem světa "vyléčený" alkoholik, o jehož inteligenci se veřejně pochybovalo, a jeho ministryní zahraničí žena, o níž novináři tvrdili, že je mdlého rozumu. Mezi nejvyšší světové "elity" patřil i Boris Jelcin, o našich elitách nemluvě. Všechny je nutno zařadit mezi elity podle Paretova rádoby vědeckého kriteria "statisticky měřitelného úspěchu".


Vilfredo Frederico Damaso Pareto, 1848 - 1923, francouzsko-italský ekonom a sociolog, spolu s se svým učitelem L. Walrasem a následovníkem R. Moscou jeden ze zakladatelů tzv. "teorie elit". Jako bývalý technik se snažil zavést do sociálních věd exaktní kriteria. Do elit zařazoval lidi podle tzv. statisticky měřitelné úspěšnosti. Ve snaze pochopit jednání člověka přikládal velký význam iracionálním a často skrytým podnětům, které nazýval "rezidua". Jako ekonom prosazoval stálost rozdělení důchodů ve společnosti a požadoval tvrdou vládu. Jeho teorie přejal italský fašismus.Souhrn okolností může člověka učinit výjimečným, i když vlastně vůbec výjimečný není.


František Teplý
1867 - 1945, český kněz, archivář a regionální historik

Každá doba si vytvoří své muže sama.


Autorita, obecně uznávaný vliv nebo respekt osoby, skupiny či instituce považovaný za přirozený a nevzbuzující odpor. Nemá jiné než morální prostředky donucení. Jde o vnitřní schopnost subjektu, pramenící z něho samého, z jeho činnosti, dosahovaných výsledků a způsobů jednání. Přetrvává pouze pokud je obnovována a není zneužita. V běžném vědomí i některých výkladech bývá nesprávně zaměňována s mocí.


Vliv, schopnost subjektu prosadit svou vůli pomocí autority či moci, v optimálním případě za součinnosti obojího. Významným činitelem prosazování vlivu je též stimulace.


Respekt, uznání autority či moci vědomím. Není totožný s pouhým podřízením se moci, které zdaleka nemusí být respektem.

 

www.marxismus.cz