Historický materialismus je dialektickým a materialistickým přístupem nejen k dějinám,
ale především k současnosti.
Vznikl v díle Karla Marxe a Bedřicha Engelse.

 

 


Materialistické pojetí dějin - teorie dějin jako přírodně historického procesu, který je zákonitý, objektivní a nezávisející na vědomí, i když se utváří v důsledku činnosti lidí, vůli a vědomí majících. Klíčem k pochopení dějin se staly vztahy lidí, vznikající v materielní výrobě. Marxismus odmítl dosavadní pojetí společnosti jako souhrnu jednotlivců a počal studovat společnost jako souhrn jejich vztahů.


Michel Montaigne
Nemáme jiné měřítko pravdy a rozumnosti
než příklad a představu názorů a obyčejů země, v níž žijeme.


Bedřich Engels
Historický materialismus hledá konečnou příčinu a rozhodující hybnou sílu všech dějinných událostí
v ekonomickém vývoji společnosti, ve změnách způsobu výroby a směny, a z toho vyplývajícím
rozdělení společnosti na různé třídy a ve vzájemném boji těchto tříd.


Frank Thiess

Největším omylem je vyvozovat soudy o minulosti na základě psychologie současnosti


Frank Thiess

Historik nesmí nikdy chtít být soudcem


Pokusy předvídat, plánovat a ovlivňovat sociální důsledky politických či ekonomických rozhodnutí bývají často hanlivě nazývány sociálním inženýrstvím. Je to odmítání odpovědnosti za negativní dopady ekonomiky a politiky do sociálních vztahů a jejich vydávání za "přirozený" vývoj. Sám pojem, jako každá nadávka, bývá zpravidla bezobsažný.


Naturalismus, blízký antropologismu, filozofické pojetí dějin jako procesu změn přírodních podmínek. Ty však samy o sobě nejsou příčinou, člověk na ně totiž může reagovat různě: vyhynout, přestěhovat se, a nebo změnit způsob obživy, tj. práce. Teprve to vede k dějinným procesům, novému poznání, společenským změnám a pokroku. Změny klimatu postihly nejen člověka, nýbrž všechno živé; jen člověk na ně reagoval prací.


Antropologismus, filozofické zdůvodňování zvláštností člověka pouze jejich přirozeným původem. Předpokládá všechny lidské rysy a vlastnosti jako abstraktum vlastní jednotlivci, odmítá jejich vytváření prací a společenskými vztahy. Zkoumá člověka jako abstraktního, izolovaného jedince, "člověka vůbec" vytrženého ze společnosti, biologizuje jej, redukuje na přírodní bytost a nechápe její společenský charakter.


Karel Marx
Lidé produkují ve shodě se svými schopnostmi i společenské vztahy, za nichž vyrábějí ...
také ideje a kategorie, tj. abstraktní ideální výrazy těchto společenských vztahů.
Proto jsou kategorie právě tak málo věčné jako vztahy, které vyjadřují.


Poznámka: Historický materialismus není pouhou aplikací dialektického materialismu na společnost, vytváří s ním dialektickou jednotu. Sám dialektický materialismus vznikl ne samostatně, ale při studiu společnosti; je metodou zkoumání společnosti.


Bedřich Engels

Jako každá nová teorie musel nejprve navázat na myšlenkovou látku, která už tu byla,
i když svými kořeny tkvěl v ekonomických faktech

www.marxismus.cz