Anarchismus

  Ideologie a hnutí odmítající organizovaný politický boj a politickou organizaci společnosti, stát a jeho donucovací prostředky. Jde mu o vytvoření společnosti absolutně svobodné, absolutně spravedlivé, v níž rovnosti a bratrství bude dosaženo jednorázovým násilným aktem, při němž bude odstraněna jakákoliv organizace společnosti i její donucovací prostředky. Utopičnost tohoto názoru spočívá v tom, že při jednorázovém odstranění státu a jeho prostředků musí zákonitě dojít ke společenskému chaosu a bezvládí, v němž se nakonec, má-li společnost přežít, musí chopit moci a udělat pořádek ta společenská síla, která je dostatečně silná a organizovaná. Tyto znaky má např. armáda, policie, velcí vlastníci, ovládající výrobní i sdělovací prostředky.

Anarchismus, převládne-li ve společnosti, tak ve svých důsledcích vede k otevřené diktatuře těch, proti kterým bojoval.

Anarchismus je logickou reakcí drobných výrobců na vznik průmyslového kapitálu

  • Teoretické kořeny anarchismu

    William Goldwin, 1756 - 1836, anglický radikální kritik vznikajícího průmyslového kapitalismu. Byl inspirován francouzským osvícenstvím a Francouzskou revolucí. Vytvořil systém anarchokomunistických idejí. Chtěl odstranit soukromé vlastnictví, státní moc jako hlavní příčiny všech zlořádů nikoliv násilnou cestou, ale osvětou a vzděláním.    Joseph Proudhon, 1809 - 1865, francouzský maloburžoazní socialista, použil poprvé pojem "anarchismus". Usiloval o reformu kapitalismu a odstranění vykořisťování člověkem cestou potlačení státní moci a přeměnou dělníků v malovýrobce.    Max Stirner (Kaspar Schmidt), 1806 - 1856, německý filozof vykládající svět z hlediska "malého člověka". Zastává krajní individualismus a subjektivismus. Jeho zásada "Není nic nade mne" vyúsťuje v pojetí státu jako "spolku egoistů"

Anarchismus je absolutizací individuálního pohledu na svět

  Někdy je anarchismus spojován s komunismem v tom, že i komunismus usiluje o zánik státu. Marxismus však podstatu státu vidí v tom, že je organizátorem násilí vládnoucí třídy, že především udržuje panství vládnoucí třídy nad ostatními. A protože komunisté chtějí odstranit třídy, usilují i o zrušení této základní funkce státu. To ovšem neznamená, že jsou podobně jako anarchisté proti jakékoliv organizaci společnosti, proti jakékoliv správě věcí veřejných, proti jakémukoliv řízení. Naopak.

Komunisté chtějí odstranit pouze potlačovatelskou funkci, která je podstatou státu; chtějí přeměnit stát na samosprávnou organizaci společnosti.
Neusilují o bezvládí, chtějí odstranit vládu jedné třídy nad společností.

www.marxismus.cz