Kreacionismus a inteligentní design

    Kreacionismus je teorií, předpokládající stvoření živých organismů nějakou vyšší bytostí. Teorie inteligentního designu jen konstatuje, že živé organismy nesou znaky inteligentního záměru, avšak otázku tvůrce většinou neřeší. Oba směry vehementně popírají Darwinovu teorii, přesně řečeno její mechanický, nedialektický výklad, který nebyl samotnému Darwinovi vlastní. Oba směry jsou idealistické a oba používají stejných či podobných argumentů.

  „Pravděpodobnost vzniku nových orgánů  v živém organismu je stejně malá, jako pravděpodobnost, že se výbuchem v tiskárně z tiskařských typů sám sestaví dokonalý slovník“, říkají Darwinovi odpůrci. A jiní uvádějí obdobně příklad krabice, v níž se sám náhodně ze součástek sestaví televizor. Kdyby se stejně hloupě zeptali, jaká je pravděpodobnost, že  ty tiskařské typy či elektrotechnické součástky samy vyrostou, nebo že se dokonce rozmnoží či něco naučí, došli by k ještě menší pravděpodobnosti. A přesto to příroda umí a každodenně, po miliony let to v nezměřitelném množství opakuje. Příroda holt kašle na lidské výmysly, jako je matematika a statistika, a kdo chce všechno převést na pouhé kvantitativní vztahy a vysvětlit vše matematicky či statisticky, nepochopí mnoho. Zvláště, když nevidí rozdíl mezi délkou exploze a miliardami let či rozdíl mezi velikostí krabice a laboratoře zvaná „vesmír“.

  Soudobí kreacionisté, zastánci inteligentního designu a jiní, vědou ušlápnutí zpátečníci jdou na Darwina i přes biologii:

  Z pravidelně (zákonitě) se opakujících mezer v paleontologickém záznamu je dnes zcela jasně zřejmé, že žádné mezičlánky např. mezi plazy a obojživelníky, nebo ptáky a plazy a plazy a savci, nikdy neexistovaly, nikdy nežily! Za ztracené je musí považovat pouze chybná (ztracená!) teorie. (Odpůrci Darwina)

  O této trhlině sám Darwin věděl. Říká: "Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie; a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu." (Ch. Darwin: The Origin of Species, Vol 2, 6. Vyd., str. 49)

A proč je geologický záznam nedostatečný?

Fosilní záznam neobsahuje reprezentativní vzorek někdejších populací a jejich vývoje,
je jen jejich neúplným, náhodně zachovalým zlomkem.

Každý nový druh je kvalitativně novým výsledkem předcházejících, na sebe navazujících drobných, kvantitativních i kvalitativních změn, probíhajících v důsledku příbuzenského křížení, mutačních a selekčních tlaků v malých skupinách na okraji životních podmínek přírodním výběrem.

    K tomu docházelo zejména tím, že nepříznivé životní podmínky redukovaly počet jedinců a přinutily je tak žít v malých skupinách s příbuzenským rozmnožováním a přizpůsobovat se.

    Všichni ti dnešní kreacionisté a obhájci inteligentního designu, ať se halí do učeného hávu či do sutany, ať se pohybují pěšky nebo létají s letadlem číslo jedna, mají jedno společné: Jsou jen pokračovateli oněch ve středověku duchovně zakotvených tmářů, před nimiž v obavách Darwin svou teorii více než 20 let tajil, a kvůli nimž připsal do poslední věty druhého (a všech dalších) vydání své knihy jediné slovo „Stvořitel“, aby měl od nich pokoj.

    Každé lidské hledání je složitý proces, v němž se subjektivní omyly konec konců stávají nutně objektivními. A každému lidskému hledání vždycky přihlížejí kibicové, kteří, poslouchá–li je člověk z dálky, vždycky vypadají chytřejší než ti, kteří něco nalezli.

www.marxismus.cz