Bedřich Engels

Naše učení není dogma, je to návod k myšlení a jednání.

 

 


Marxismus je jedním z mnoha názorů na svět. Má jedinou přednost: ještě nevznikl lepší.
(V roce 1999 byl Karel Marx v anketě britské BBC vyhlášen největším světovým myslitelem tisíciletí.
V listopadu 2003 byl celonárodním televizním hlasováním vyhlášen třetím nejlepším Němcem všech dob.)Sociální i gnoseologické kořeny všeho jsou vždy konec konců materielně podmíněny


Hegel:  "Filozofie je duch doby."Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 - 1831, německý filozof, tvůrce teorie dialektiky. Jako prvý vytýčil úkol vypracovat celkové dialektické pojetí světa, tj. přírody, dějin i myšlení. Rozpracoval teorii rozporu, zákony dialektiky, spojil však svou vrcholnou dialektiku s idealistickým přístupem ke světu a odmítl materialismus. K jeho důležitým přínosům patří princip "dějinnosti"; jeho základní chybou bylo, že přírodu chápal jako "jinobytí ideje", a proto příroda sama nemůže být nositelkou vývojového procesu.


Feuerbach: "V paláci se myslí jinak než v chaloupce."Ludwig Andreas Feuerbach, 1804 - 1872, německý filozof, ateista. Za anonymně vydanou knihu byla zbaven možnosti působit na univerzitě. Odhalil příčiny vzniku náboženství. Vytvořil antropologický materialismus, kritizoval Hegelův idealismus, přičemž nepochopil význam jeho dialektiky. Tím podle Marxe "vylil s vaničkou i dítě". Jeho práce je vyvrcholením předcházejícího materialistického filozofického myšlení.


A. Smith: "Zaměstná-li někdo hodně dělníků, bohatne, a drží-li si hodně služebníků, chudne."Adam Smith, 1723 - 1790, britský ekonom a filozof, jeden z představitelů klasické buržoazní politické ekonomie. Přispěl k vytvoření pracovní teorie hodnoty, vymezil směnnou a užitnou hodnotu, vyznačil třídní rozdíly kapitalistické společnosti. Snažil se o odhalení ekonomické podstaty hodnoty, zisku a renty.


David Ricardo, 1722 - 1823, britský ekonom, vycházel z toho, že práce je jediným zdrojem hodnoty, přispěl k rozvoji teorie rozdělování. Vytvořil základy teorie pozemkové renty a mzdy jako ceny práce. Směnu chápal jako směnu pracovních ekvivalentů. Jeho učení odráželo průmyslovou revoluci v Anglii a její sociálně-ekonomické důsledky.


More - otec utopie.Thomas More, 1477 - 1535, anglický filozof a lord kancléř, popraven a o 400 let později kanonizován. Jeden ze zakladatelů utopického komunismu. Ve spise "Utopie" poprvé vyslovil myšlenku odstranění soukromého vlastnictví a zespolečenštění výroby, spojenou s komunistickou organizací práce i rozdělováním a všestranným rozvojem osobnosti.


Robert Owen, 1771 - 1858, anglický utopický socialista. Uskutečnil nezdařený pokus o umělé vytvoření beztřídní společnosti. Budoucí společnost si představoval jako federaci samosprávných občin a družstevních podniků, kde by každý pracoval podle svých možností a dostával produkty podle svých potřeb.


Tommaso (Giovanni Domenico) Campanella, 1568 - 1639, italský mnich a filozof, utopický socialista. Kritik scholastiky, panteista, přívrženec senzualismu. Odsouzen na doživotí, napsal "Sluneční stát", v němž popsal jakousi budoucí komunistickou společnost z rodicích se protifeudálních pozic. Ovlivnil myšlení utopických socialistů v 18. a 19. století, přestože většina jeho utopických prvků byla v naprostém rozporu s tím, co si pod pojmem socialismus představujeme; byl to klášterně-kasárenský, byrokratický model společnosti založený na společném vlastnictví a regulaci všeho, který rozhodně nemůže být lidstvu vzorem.


Saint-Simon de Rouvroy  Henri Claude, 1760 - 1825, francouzský hrabě, účastník války za nezávislost USA, utopický socialista. Společenský vývoj pokládal za přísně determinovaný a jeho hnací sílu viděl v pokroku vědy, morálky a náboženství, uznával objektivní společenský pokrok. Poprvé použil termín "třídy" a "proletariát". Předvídal vznik nové společnosti lidí pracujících podle svých schopností, kde politika splyne s ekonomikou a výroba bude vědecky plánována.


K. Marx: "V utopiích takového Fouriera ... je předtucha a fantastický obraz nového světa".Franciois Marie Charles Fourier, 1772 - 1837, francouzský utopický socialista. Navrhoval organizovat společnost ve falangách, kde by byl odstraněn úzký profesionalismus, lidé by se střídali u různých druhů práce a její výsledky by byly rozdělovány podle práce a nadání. Socialismu chtěl dosáhnout propagováním jeho idejí.


B. Engels:  "Zde je třeba jmenovat na prvním místě Darwina, který zasadil metafyzickému chápání přírody nejmocnější úder ...".Charles Robert Darwin, 1809 - 1882, britský přírodovědec. Objasnil vznik a vývoj rostlinných a živočišných druhů přírodním výběrem, popřel dosavadní názory o stálosti a neměnnosti přírody. To způsobilo převrat v přírodovědě i metodice; ovlivnilo a urychlilo vývoj marxistické filozofie. Myšlenku přírodního výběru však předtím vyslovil již Empedokles.


Snaha srovnávat komunismus a fašismus je vědomým podvodem. Zatímco komunismus bojuje proti kapitalismu, fašismus jej nejtvrdšími prostředky brání. Proto také prvními oběťmi fašismu jsou vždy komunisté. Společným jevem může být jenom to, že fašismus na rozdíl od buržoazního liberalismu akcentuje v obraně kapitalismu roli státu a na rozdíl od buržoazního individualismu využívá určité prvky kolektivismu.


Utopický socialismus a komunismus, to jsou reálné cíle spojené s nerealistickými prostředky jejich dosažení. Vysněná, sociálně spravedlivá společnost (u topos = neexistující místo), které lze dosáhnout pouhým rozumem, osvětou, přesvědčováním; tím, že se někdo vzdá moci a bohatství ve prospěch všech, sám a dobrovolně. A v tom je ona utopie: v prostředcích - nikoliv v cílech.


Politická ekonomie, tj. nejobecnější ekonomická věda, zkoumající základní tj. výrobní vztahy dané společensko ekonomické formace a jejich vliv na společnost. Zabývá se společenskou stránkou výroby a ekonomickými vztahy tříd. Je to historicko-ekonomická věda. Vzniká od XVII. století jako reakce vědy na složitosti ekonomických vztahů rozvíjející se zbožní výroby.(jiná definice)


Buržoazie, společenská třída vlastníků velkých výrobních prostředků, vzniká v období renesance, po dlouhou dobu nejpokrokovější společenská síla. Po vítězství nad feudály zaujímá jejich místo, usiluje o zakonzervování společenských vztahů, které nastolila, a stává se silou reakční. Dnes je panující třídou planety.


Jan Evangelista Purkyně, 1787 - 1869, český fyziolog, anatom, biolog a filozof. Odmítal tradiční náboženské představy i mechanický materialismus. V roce 1837 formuloval základy své buněčné teorie, kterou krátce nato rozpracovali a popularizovali jeho následovníci. Byl to jeden ze tří velkých přírodovědeckých objevů, které připravily půdu pro vznik dialektického materialismu.


Žádná společenská věda ve společnosti rozdělené do protikladných tříd nemůže být zcela nestranná. Jakmile se totiž dotkne zájmů tříd, stojí vždy na jedné straně, protože je tvořena lidmi, kteří k určitým třídám patří. Nedotkne-li se zájmů tříd - není vědou, protože přehlíží podstatný fakt, jenž ve společnosti reálně existuje a ovlivňuje ji.


Proletariát, nemajetná vrstva ve starém Římě, nemající ani 2 jitra polí (plocha obdělatelná jedním potahem za 2 dny, méně než 1 ha), tedy nevlastnící výrobní prostředek dostatečný k obživě rodiny a mající pouze své potomky (lat. proles). Tento název se od dob Saint-Simona užíval pro označení třídy v materiální výrobě pracující za mzdu, živící se prací. S rozvojem kapitalismu se stal jednou ze základních společenských tříd a současně nejpočetnější skupinou lidí ve společnosti. Další vývoj pak tuto značně třídu rozvrstvil podle podílu duševní práce, nutného vzdělání pro ni a dosahované mzdy.


K. Marx: Mnozí slavní filozofové jsou jen velcí příštipkáři.Karel Marx

Nic lidského mi není cizí.


Součásti marxismu, toto rozdělení provedl V. I. Lenin až 30 let po smrti Karla Marxe spíše pro snazší pochopení a studium než pro skutečnou oddělitelnost filozofických, ekonomických a politických názorů Marxe a Engelse. V jejich díle se toto rozdělení nevyskytuje, je organicky spojeno v jeden celek a jedině vcelku může být studováno. To platí o všech filozofiích, i když většina z nich není takto úplná.


sir William Petty, 1623 - 1687, anglický politik, národohospodář, ekonom a statistik, zakladatel buržoazní politické ekonomie, bývá považován i za otce statistiky. Jako první se snažil objasnit podstatu hodnoty, úroku a renty. Podle Marxe jeden z nejgeniálnějších a nejoriginálnějších ekonomických badatelů.


William Petty
Obchodníci a kramáři ... jsou jen hráči, kteří mezi sebou hrají o výsledky práce chudáků a sami nic nevytvářejí, jsou jen tepny .. různými směry rozdělují výživné látky společenského organismu, tj. produkty zemědělství a průmyslu.


Villiam Petty
Náboženství nejvíc vzkvétá, když se kněží kají,
stejně tak jako právu ... se daří nejlépe, když mají advokáti nejméně práce.Je historickým paradoxem, že se marxismus zasloužil o přežívání kapitalismu:
buržoazie se z marxismu poučila často lépe, než její odpůrci.Každý z otců medicíny by byl podle dnešních kriterií odsouzen jako šarlatán


Mendělejev: Jestliže bez vědy nemůže existovat průmysl, pak bez něho nemůže existovat ani moderní věda.Mendělejev Dmitrij Ivanovič, 1834 - 1907, ruský vědec, chemik, důsledný materialista a živelný dialektik. Vypracoval periodický systém chemických prvků, odhalující vztah vlastností prvků k jejich vnitřnímu složení. Obhajoval spojení vědy s výrobou, dialektiku teorie a praxe.


Dmitrij Ivanovič Mendělejev

Teorie, která nebyla ověřena zkušeností, ztrácí při vší krásné koncepci na vážnosti.


Nemajetné vrstvy, to byli vždy ti, kteří sice měli nezbytné osobní vlastnictví potřebné k životu, odpovídající dané době a  společnosti, ale neměli majetek, který by rozmnožovala práce jiných. Dnešní nemajetný může mít auto, chatu i úspory, ale nemá nic, co by umožňovalo akumulaci jeho bohatství. Jeho majetek není kapitálem, jen je spotřebováván a udržován - růst může jen jeho vlastní prací.


Karel Marx
Je zapotřebí času a zkušenosti, aby se dělník naučil rozlišovat mezi strojem
a jeho kapitalistickým používáním a aby proto svoje útoky přenesl
z materiálních výrobních prostředků na společenskou formu jejich exploatace.


Charles Fouriere

Továrny jsou jen zmírněné galeje.


Mao Ce-tung

Marxismus je hledáním pravdy z faktů.


Mao Ce-tung, 1893 - 1976, čínský komunistický politik. Přijal marxismus, který však postupně přetvářel jako odraz nevyzrálé sociální struktury, a přidával do něj prvky konfucianismu a tradičního čínského nacionalismu spolu s avanturismem a sociálním utopismem. Marxismus tak z velké části opustil a vytvořil vlastní učení - maoismus.


Bedřich Engels
Politická ekonomie je v nejužším smyslu vědou o zákonech,
které ovládají výrobu a směnu životních hmotných prostředků
v lidské společnosti.

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

Manifest Komunistické strany
Proletariát se rekrutuje ze všech tříd obyvatelstva.

Heinrich Heine: "Tito doktoři revoluce jsou jediní muži v Německu, kteří mají životní jiskru, a jim - obávám se - patří budoucnost".

 

 


Frank Thiess

Člověk vynalezl všechno co potřeboval, ale vynalezl to až tehdy, když to potřeboval.


Frank Thiess, 1890 - 1977, německý spisovatel, intelektuální a senzibilní prozaik, specializující se na líčení konfliktních společenských situací a kritický román ze současnosti. Zavedl v Německu pojem "vnitřní emigrace", který pak byl disidenty přenášen do prostředí socialistických zemí.


T. G. Masaryk
A to jest nová doba ve vývoji smyšlení sociálního, že totiž socialismus přestává být náboženský.
Toto stádium vývoje nám prezentuje marxismus a to jest jeho veliká zásluha.


Karel Marx

Být radikální, znamená uchopit věc u kořene.


W.Brandt: Marx spojoval sílu a analytické ostří průkopníka a vědeckého myslitele s vášní proroka, který kázal vysvobození na tomto světěWilli Brandt
Cokoli se z Marxe dělalo nebo dělat chtělo: motivem jeho myšlení a jeho činů bylo usilování o svobodu, o osvobození člověka z poroby a nedůstojné závislosti.
Jinými slovy byl demokratickým revolucionářem v době, kdy žádná demokracie v Evropě nikde neexistovala...


W.Brandt: Marx jako syn své doby stojí v politických zápasech vždy znovu a znovu na straně svobody.Willi Brandt, 1913-1992, německý politik, nositel Nobelovy ceny za mír. Předseda SPD, primátor Západního Berlína, poslanec Spolkového sněmu, ministr zahraničí, vicekancléř a kancléř Spolkové republiky Německo.


Černyševskij Nikolaj Gavrilovič, 1828 - 1889, ruský revoluční demokrat, materialistický filozof, utopický socialista a spisovatel. Carským režimem byl odsouzen k nuceným pracím a věčnému vyhnanství. Již ve své době byl považován za mučedníka. Je předchůdcem marxismu v Rusku.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Skutečnost v sobě zahrnuje nejen současnost, nýbrž i minulost a budoucnost.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Praxe, to je neklamný zkušební kámen každé teorie.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij

Abstraktní pravdy není.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny obecně filozofické nauky byly vždy vytvářeny pod nejsilnějším vlivem toho společenského stavu,
k němuž (autoři) náleželi.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Každý filozof byl představitelem jedné z politických stran,
bojujících v jeho době za ovládnutí společnosti.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Všechny rasy pocházejí z jediných předků,
všechny vlastnosti, kterými se liší jedna od druhé, mají historický původ.


Nikolaj Gavrilovič Černyševskij
Až dosud nám historie nedala příklad,
kdy by bylo dosaženo úspěchu bez boje.


Eklekticismus, bezzásadové, mechanické, jen efektní spojování různých, často protikladných filozofických názorů, teoretických tezí, politických hodnocení a hledisek za účelem vytvoření zdánlivě originálního systému, který však nemá vnitřní logiku, je samoúčelný, nefunkční a odporuje poznání ostatních věd i praxi. Skutečná věda spočívá v organickém spojování různých poznatků v nový, logický celek. (Podle biblické knihy Eclestiastes, prodchnuté duchem cizím samé podstatě judaismu i křesťanství.)Eklekticismus, to je škodovka s parním motorem a vrtulí.


Monismus, učení o jednotě světa, která je základním určením skutečnosti. Marxismus je materialistickým monismem, učení hledající jednotu v bohu, světovém duchu apod. jsou monismem idealistickým. Vedle toho existují i přístupy dualistické a pluralistické. Tyto pojmy necharakterizují konkrétní filozofii komplexně, označují pouze její vztah k jednotě světa.


Malthuziánství, nevědecká asociální doktrína kněze Malthuse, vycházející z jakéhosi nadhistorického populačního zákona, podle kterého se růst životních prostředků zvětšuje pouze aritmetickou řadou, zatímco populace roste řadou geometrickou. Vinu za stav společnosti sváděla na sociálně slabé, kteří se neodpovědně množí, ospravedlňovala válku, která tento růst zpomaluje apod.


Malthus Thomas Robert, 1766 - 1834, anglický kněz, národohospodář a historik, autor teorie přelidnění. Z pozic maloburžoazie vysvětloval nezaměstnanost, bídu a hlad a podléhaje pravici, svou teorii postupně zintenzivňoval až k naprosto zločinné asociálnosti. Jeho teorii (malthusiánství) věda nepřijala, poprvé ale upozornil na reálný problém a dokonce inspiroval Darwina k jeho teorii přirozeného výběru.


Thomas Malthus
Protože obyvatelstvo neustále se snaží překročit prostředky obživy, je dobročinnost bláznovstvím,
veřejným povzbuzováním bídy. Proto stát nemůže udělat nic jiného
než ponechat bídu jejímu osudu a nanejvýš zbídačelým ulehčovat umírání.


Thomas Malthus
Člověk zrozený do světa který je již obsazen, není-li schopen opatřit si prostředky obživy od svých rodičů ...
a společnost nepotřebuje jeho práci .. nemá nejmenší právo požadovat sebenejmenší podíl na obživě. Je přebytečný k potřebám tohoto světa.
Příroda mu říká, aby odešel a to rychle, pakliže se jej neujme soucit jeho druhů.


Bedřich Engels
... z Malthusovy teorie vyvozujeme nejpádnější ekonomické argumenty pro sociální přeměnu,
vždyť i kdyby měl Malthus úplně pravdu, bylo by nutno tuto přeměnu okamžitě provést ...


Krištof Kolumbus, 1451 - 1506, objevitel Ameriky. Gnoseologickým kořenem jeho objevu byly poznatky o Zemi jako kouli, sociálním kořenem pak rozvíjející se obchod, rostoucí potřeba zlata a s tím spojený kolonialismus. Gnoseologickým kořenem jeho omylu byla neznalost rozměrů Země, sociálním kořenem přezíravost vůči  "domorodcům", která nevyžadovala potřebu rozlišovat je.


Kryštof Kolumbus
Zlato je báječná věc. Kdo je má, je pánem všeho, čeho se mu zachce.
Zlato dokonce otevírá duším brány ráje.


Karel Marx
Komunisté nevycházejí z té či oné filosofie, nýbrž z celých dosavadních dějin
a zvláště pak z jejich současných skutečných výsledků v civilizovaných zemích..."


Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus se stará o spravedlivé využívání výrobních prostředků a osud pracujících,
...myslím, že jsem poloviční marxista a poloviční buddhista.


Jeho Svatost čtrnáctý dalajlama Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho

Marxismus je založený na morálních principech,
zatímco kapitalismus se stará jen o zisk a výkonnost.


Dobroljubov Nikolaj Alexandrejevič, 1836 - 1861, ruský revoluční demokrat, spisovatel, kritik a publicista, rozvíjející materialistickou filozofii, estetiku a pedagogiku. Byl předchůdcem marxismu v Rusku.


RSDr. František Ledvina

Používali jsme marxismus ne jako hlubokou, univerzální teorii světa, v němž jsme žili,
ale občas jen jako povrchní zdůvodnění svých, často i chybných, kroků.

 

 


Marx se nechoval jako předchozí filozofové, nebudoval svůj filozofický systém vědomě a záměrně,
odhaloval jej jen tak mimochodem jako vedlejší produkt svého zkoumání společnosti.
Přesto nový, dosud nejkomplexnější filozofický systém vytvořil,
zatímco mnohým, usilovně se o to snažícím, se to nikdy nepodařilo.


Marxistická filozofie, to je dialektický a historický materialismus.
Její označení "marxistická" na jedné straně brání jejímu překrucování, vyklešťování a jiným formám revize směřujícím proti její podstatě,
na druhé straně však poněkud brzdí její rozvoj, protože onen název svádí k dogmatismu, k odmítání zabývat se i něčím jiným a jinak
než Marx ve své době.


Marxologie, okázalá formální znalost toho, co, kdy a kde Marx napsal. Dogmaticky vytrhává jednotlivé myšlenky z celého kontextu díla, nelámajíc si příliš hlavu nad tím, proč to napsal a co tím myslel. Bývá využívána jak k obhajobě, tak ke kritice Marxe. Nazývá-li se "marxismem", pak jej degraduje.


Karel Marx

Lidé produkují ve shodě se svými schopnostmi i společenské vztahy, za nichž vyrábějí.


Universum, všeobecná encyklopedie
Marxův dialektický a historický materialismus byl zdrojem mnoha impulzů pro filozofické myšlení 19. a 20. století ...
... jeho povýšení na státní doktrínu a politicky jištěná nedotknutelnost vedly k ideologizaci a sterilitě i těch jeho původních filozofických elementů,
které mohly být v rámci západní tradice filozofického myšlení nosné.


V. I. Lenin
Na Marxovu teorii se vůbec nedíváme jako na něco definitivního a nedotknutelného;
jsme naopak přesvědčeni, že položila pouze základní kameny vědy,
kterou socialisté musí rozvíjet dále, nechtějí-li zůstat stranou života.


V. I. Lenin

...marxisté přijímají bezpodmínečně z Marxovy teorie jen drahocenné metody.


V. I. Lenin
Na Marxovu teorii se vůbec nedíváme jako na něco definitivního a nedotknutelného;
jsme naopak přesvědčeni, že položila pouze základní kameny vědy, kterou socialisté musí rozvíjet ve všech směrech dále,
nechtějí-li zůstat stranou života.

 

 

www.marxismus.czz